piątek, 19 maj 2017 14:43

XXXIV Sesja Rady Powiatu

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) zwołuję XXXIV Sesję Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, która odbędzie się 25 maja 2017 roku o godzinie 13.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim.

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie XXXIV Sesji Rady Powiatu.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Powołanie Sekretarza obrad.
4.    Przyjęcie porządku obrad.
5.    Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Powiatu.
6.    Sprawozdanie z prac Zarządu.
7.    Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
8.    Informacja na temat realizacji remontów i inwestycji na drogach krajowych /obwodnica/ i wojewódzkich.
9.    Sprawozdanie z działalności Szpitala Powiatowego Sp. z o. o. w 2016 r. Aktualna sytuacja finansowa i organizacyjna.
10.    Przerwa
11.    Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2016 r.
a)    rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2016 r.
b)    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Zarząd Powiatu sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2016 r.
c)    rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2016 r.
d)    zapoznanie się z informacją o stanie mienia powiatu,
e)    odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu,
f)    zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
g)    podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu nowomiejskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 r.
h)    podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Nowomiejskiego.   
12.    Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/199/2016 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2017 – 2034 ze zmianami.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/200/2016 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2017 r. ze zmianami.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1254N Tuszewo-Truszczyny-Dębień na odcinku Zwiniarz – granica powiatu”.  
16.    Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej w formie darowizny nieruchomości gruntowych położonych w Gminie Biskupiec będących własnością Powiatu Nowomiejskiego.
17.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom dotowanym z budżetu Powiatu Nowomiejskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
18.    Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
19.    Sprawy różne.
20.    Zakończenie obrad XXXIV Sesji Rady Powiatu.


Przed sesją o godz. 12.00 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu
Kazimierz Wiśniewski

Czytany 125 razy

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.