Aktualności_1

Aktualności_1

30 czerwca 2017 w sali narad Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej    w Nowym Mieście Lubawskim odbyło się pod przewodnictwem Wice Starosty Nowomiejskiego, Katarzyny Trzaskalskiej posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku powiatu nowomiejskiego. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, przedstawiciele jednostek powiatowych oraz przedstawiciele Rad Gmin.
Zgodnie z porządkiem posiedzenia omówiono na podstawie informacji przedstawiciela Wydziału Środowiska i Rolnictwa opracowany i przyjęty do realizacji na ostatniej sesji Rady Powiatu Powiatowy Program Ochrony Środowiska na lata 2017 – 2022, określający podstawowe cele i zadania, jakie będą w  jego ramach realizowane. Podkreślono,  że w dużej części wynikają one z obowiązującego w tym zakresie prawa, jak również powiązań wynikających z innych dokumentów opracowanych w powiecie. Zauważono również, że z uwagi na czasokres obowiązywania Programu, jego realizacja może być modyfikowana z uwagi na zmiany ustawodawcze lub zmieniające się realia środowiskowe.
W dalszej części posiedzenia Komisja zajęła się omówieniem danych Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego  oraz Wydziału Kryminalnego za I półrocze tego roku, przedstawionych przez przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji. Niepokojącym zjawiskiem jest duża liczba interwencji Policji na skutek nadużywania alkoholu na terenie powiatu, również przez kierujących pojazdami. Bardzo często alkohol staje się też bezpośrednią przyczyną przemocy w środowisku rodzinnym lub w miejscach publicznych. Ujawniono za okres I półrocza 57 przypadków kierowania pojazdem po spożyciu alkoholu. Ujawniono też ok. 2600 wykroczeń w ruchu drogowym. Na 19 wypadków w tym okresie większość spowodowana została przez nadmierną prędkość. Niestety, jedna osoba poniosła śmierć. Odnotowano natomiast mniejszą w stosunku do analogicznych okresów lat ubiegłych liczbę przestępstw. Wśród nich ujawniono 17 przypadków narkomanii. Część z nich została ujawniona podczas kontroli pojazdów. Należy przy tym podkreślić, że Policjanci dysponują również narkotestami do eliminowania z ruchu drogowego kierowców będących pod wpływem narkotyków. Z danych przedstawionych przez Komendę Powiatową Policji wynika, że prowadziła też w tym okresie szereg działań prewencyjnych w szkołach powiatu. Wdrożona została również na terenie powiatu tzw. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, która każdorazowo jest propagowana podczas spotkań przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji z mieszkańcami powiatu. W związku z tym zgłoszono 175 przypadki, z których ok. 53% znalazło odzwierciedlenie w trakcie działań sprawdzających, prowadzonych przez policjantów.
Komisja zapoznała się również z obszarową oceną jakości wody przeznaczonej do spożycia na terenie naszego powiatu za rok ubiegły, przedstawioną przez Ewę Pielak, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Pobrano w tym zakresie 128 próbek wody, w tym 72 próbki w ramach monitoringu przeglądowego oraz 39 w związku z prowadzonym postępowaniem. Na ich podstawie stwierdzono w wodociągach  Nawra, Grodziczno oraz Nowe Miasto Lubawskie obecność bakterii z grupy Coli. Spowodowało to wyłączenie tych   ujęć z eksploatacji do czasu poprawy sytuacji. W  wodociągu w Szwarcenowie stwierdzono przekroczenie zawartości żelaza, zaś w wodociągu Nawra zawartości manganu. Woda z tych wodociągów była dopuszczona do spożycia warunkowo na okres 30 dni. Z chwilą poprawy sytuacji ograniczenia powyższe zostały wstrzymane.     
Przedstawiciele powiatowych służb, inspekcji i straży przedstawili Komisji swoje działania dotyczące tegorocznych wakacji. Poinformowali o przeprowadzonych kontrolach na terenie ośrodków wypoczynkowych w m. Ostaszewo („Hartek”) oraz m. Rynek. PPIS poinformował o turnusach organizowanych dla dzieci w ośrodku „Hartek” i oraz w bazie obozowej w Gaju. Poinformował również o zgłoszonych miejscach do kąpieli na terenie naszego powiatu. Są nimi Ośrodek Wypoczynkowy Partęczyny, Ostaszewo „Hartek”, Wawrowice (Stowarzyszenie Moja Wieś Wawrowice), Rynek (Ośrodek Wczasowy Perła) oraz Gaj „Baza ZHP”. Niewątpliwe mankamentem tych miejsc jest brak etatowych ratowników. Przed wakacjami oraz w trakcie będą też prowadzone przez te instytucje akcje profilaktyczne na rzecz bezpieczeństwa i porządku.
Na zakończenie posiedzenia Tadeusz Graszek, Radny Gminy Grodziczno zgłosił problem związany z zanieczyszczaniem środowiska poprzez nadmierne wylewanie gnojowicy na terenie miejscowości Grodziczno przez hodowców trzody chlewnej. Jak poinformowano, swoje działania w tym zakresie prowadzi Komenda Powiatowa Policji oraz WIOŚ. Zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem, wynikającym z ustawy o zachowaniu czystości i porządku w gminach, koordynatorem tych działań winien być właściwy miejscowo Urząd Gminy.


Sporządził: K. Grzonkowski
3.07.2017r.

piątek, 30 czerwiec 2017 13:41

XXXV Sesja Rady Powiatu

Napisane przez

XXXV Sesja Rady Powiatu była okazją do podziękowania wyróżniającym się uczniom szkół średnich i ich nauczycielom. Zaproszeni zostali laureaci konkursów i olimpiad oraz ich opiekunowie. Przewodniczący Rady Kazimierz Wiśniewski, starosta Andrzej Ochlak oraz wicestarosta Katarzyna Trzaskalska wręczyli pamiątkowe statuetki i listy gratulacyjne dziękując za zaangażowanie i pracę. Uczniowie Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście - Adrian Olejnik i Karol Suszyński zdobyli nagrodę główną w konkursie na etiudę filmową inspirowaną postacią i twórczością Henryka Sienkiewicza. Adrian Olejnik otrzymał także wyróżnienie za grę aktorską. Uczniami opiekowały się Aleksandra Dreszler i Monika Gapińska. Laureatką Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia była Kornelia Fimiarz, nad którą opiekę sprawowała Paulina Orłowska. Paulina Strzyżewska zdobyła II miejsce, a Zuzanna Mierzyńska III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie "Bliżej Norwida" za plastyczną interpretację wiersza. Opiekunem uczennic był Tadeusz Banowski. Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku - Magdalena Różyńska zajęła III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Literackim. Opiekunem była Marzena Szczepańska. Wiktoria Czajkowska, Milena Kalinowska, Emilia Szczawińska i Łukasz Banek to zwycięzcy VIII Ogólnopolskiego Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży, nad którymi opiekę sprawowała Magdalena Kędziorska.
Na sesję przybył Jakub Wilk - zastępca dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. Omówił możliwości rozbudowy infrastruktury regionalnej sieci szerokopasmowej w województwie warmińsko – mazurskim. Samorząd województwa wybudował sieć szkieletową. Kolejny etap to budowa sieci docierającej do użytkownika końcowego tzw. „ostatniej mili”. Tematem dyskusji była także kwestia opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym.    

środa, 21 czerwiec 2017 12:30

II Gala Sportu Szkolnego

Napisane przez

20 czerwca 2017 r. w Sali Pawie Oczko w Tylicach odbyła się II Gala Sportu Szkolnego Powiatu Nowomiejskiego. Gospodarz Starosta Nowomiejski Andrzej Ochlak powitał zaproszonych gości wśród których byli między innymi: Dyrektor Departamentu Sportu Urzędu Marszałkowskiego Waldemar Buszan, Przewodniczący WM SZS Wacław Wasiela, Burmistrz i Wójtowie z gmin z powiatu nowomiejskiego, a przede wszystkim dzieci i młodzież wraz z rodzicami.  Po występach grup cyrkowych „Paka” i „Piccollo” oraz Laury i Katarzyny Truszczyńskich nastąpiło uroczyste ogłoszenie wyników osiągniętych przez uczniów oraz podsumowanie współzawodnictwa szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  w roku szkolnym 2016/2017. Wyróżnione osoby otrzymały statuetki i nagrody, które wręczał im Starosta Nowomiejski wraz z zaproszonymi gośćmi. 

Pod przewodnictwem Wicestarosty Nowomiejskiego Pani Katarzyny Trzaskalskiej w dniu 19 czerwca  2017 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W trakcie posiedzenia dokonano oceny działań podejmowanych  przez powiatowe służby, inspekcje i straże na skutek występowania zdarzeń będących następstwem wystąpienia gwałtownych i niespodziewanych zmian czynników atmosferycznych jak np. silne wiatry, burze, zawieje i zamiecie śnieżne oraz inne. Zgodnie z zapisami ustawowymi rolę koordynatora przyjmuje w takich przypadkach właściwy miejscowo Wójt lub Burmistrz wraz ze swymi Zespołami Zarządzania Kryzysowego. W przypadku równoczesnego wystąpienia takich zdarzeń na terenie większym, jak jedna gmina, do działań związanych z koordynacją jednostek samorządy terytorialnego oraz jednostek powiatowych służb, inspekcji i straży przystępuje Starosta Nowomiejski. Odbywa się to zgodnie z opracowanymi w tym celu procedurami postępowania w takich przypadkach. Plany takich procedur posiadają powiatowe służby, inspekcje i straże oraz gminy i powiat. Są one uzgadniane na etapie ich opracowywania przez wszystkich ich uczestników i zatwierdzane przez kolejny szczebel administracji rządowej lub samorządowej. Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego Starosty Nowomiejskiego zatwierdza Wojewoda Warmińsko – Mazurski.  
Członkowie Zespołu zapoznali się też z informacją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie sytuacji epidemiologicznej w naszym powiecie. Za niestety poważne zagrożenie z uwagi na rosnącą skalę występowania boreliozy uznano ukąszenia przez kleszcze. Podkreślono, że coraz większa liczba tych owadów może być nośnikiem tej choroby. Innym, również groźnym skutkiem ukąszenia przez tego owada może być kleszczowe zapalenie mózgu. W tym jednak przypadku pomagają szczepienia ochronne. Pewne zagrożenie dla mieszkańców naszego powiatu stanowi też występująca w niektórych porach roku grypa. Występowanie pozostałych chorób zakaźnych na terenie powiatu ogranicza się do mniej licznych przypadków, nie stanowiąc większego zagrożenia.
Członkowie Zespołu omówili też sytuację związaną z postępowaniem ze zwierzętami bezdomnymi. Pewien dyskomfort uczestników posiedzenia budzi nie do końca precyzyjnie unormowana sytuacja prawna w tym zakresie, pozwalająca kwalifikować zwierzę bezdomne jako rzecz znalezioną. Również, mimo już obecnie poważnego zaangażowania w ten temat samorządów gminnych nie udało się na terenie naszego powiatu utworzyć żadnego schroniska dla zwierząt bezdomnych.
Powiatowy Lekarz Weterynarii przedstawił również zagrożenia związane z pojawieniem się kolejnych ognisk afrykańskiego pomoru świń u zwierząt hodowlanych. Ostatnio potwierdzono wystąpienie takiego ogniska na terenie województwa podlaskiego. Poinformował, że w związku z tym weterynaria podejmie dalsze działania związane z uświadamianiem hodowców w zakresie zabezpieczenia epizodycznego stad świń hodowlanych. Z uwagi na znaczenie  tej hodowli dla naszego powiatu, wszelkie informacje dotyczące podejmowanych działań zapobiegawczych będą na bieżąco konsultowane z Powiatowym Zespołem Zarządzania Kryzysowego, a także przekazywane do wiadomości mieszkańców powiatu.
W posiedzeniu Zespołu uczestniczył również mjr Adam Trypucki, Zastępca Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ostródzie. Poinformował, że ochotnicy z terenu naszego powiatu, chętni do  wstąpienia w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej mogą zgłaszać swój akces już obecnie, kontaktując się z WKU w Ostródzie. Organizacja Wojsk Obrony Terytorialnej na naszym terenie prawdopodobnie rozpocznie się w roku przyszłym.           

K. Grzonkowski
21.06.2017r.

środa, 14 czerwiec 2017 21:59

Spotkanie bibliotekarzy

Napisane przez

12 czerwca 2017 odbyło się kolejne spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy powiatu nowomiejskiego. Było to spotkanie podsumowujące pracę sieci "Czytanie. Lubię to!" w roku szkolnym 2016/2017. Dzięki uprzejmości Pana Zbigniewa Domżalskiego dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim spotkanie to odbyło się w w/w placówce oświatowej.
Uczestników przybyłych na zebranie przywitała Pani Renata Szwarc wicedyrektor szkoły podstawowej. Spotkanie uświetnił występ dzieci z klasy I, z widowiskiem „Witajcie w naszej bajce”.
Następnie pani Lucyna Lewon z PCRE Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Nowym Mieście Lubawskim przedstawiła sprawozdanie z działalności sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy powiatu nowomiejskiego „Czytanie – Lubię to!” w roku szkolnym 2016/2017.  Nauczyciele bibliotekarze na spotkaniu zapoznali się z wykazem lektur w nowej podstawie programowej dla poszczególnych etapów edukacji oraz listą książek dla młodego czytelnika polecanych przez specjalistów z zakresu literatury dla dzieci i młodzieży. Podczas zebrania przedstawiono również propozycje działań promujących czytelnictwo podczas zastępstw na lekcjach prowadzonych przez bibliotekarzy. Uczestnicy przedstawili pomysły na działanie sieci w przyszłym roku szkolnym 2017/2018.
Na koniec spotkania pani Lucyna Lewon podziękowała w imieniu pani Iwony Krajewskiej p.o. dyrektora Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim, pani Magdalenie Grabowskiej za efektywną współpracę z PCRE Powiatową Biblioteką Pedagogiczną oraz pomoc w zorganizowaniu spotkania.
Dziękujemy za udział w sieci wszystkim nauczycielom bibliotekarzom powiatu nowomiejskiego, którzy uczestniczyli w spotkaniach w kończącym się roku szkolnym. Od września 2017 roku liczymy na dalszą udaną współpracę.

 

poniedziałek, 05 czerwiec 2017 10:21

XV Powiatowy Sejmik Ekologiczny

Napisane przez

W piątek, 2 czerwca, w Gimnazjum im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim odbył się XV Powiatowy Sejmik Ekologiczny pod patronatem Starosty Nowomiejskiego Andrzeja Ochlaka. W zmaganiach wzięły udział drużyny gimnazjalistów z Bratiana, Jamielnika, Kurzętnika oraz Nowego Miasta Lubawskiego.
W ramach sejmiku ocenie podlegały następujące konkurencje: prelekcja, konkurs fotograficzny, plastyczny oraz bieg ekologiczny w Parku Miejskim. Rywalizację młodzieży oceniała niezależna komisja konkursowa w składzie: Krzysztof Puwalski i Dominika Witkowska z Wydziału Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego, Irena Światła reprezentująca Koło Łowieckie „Szarak”, nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II – Wiesława Markowska i Jarosław Kamiński wraz z dyrektorem Jerzym Resickim, Natalia Reszka z Miejskiego Centrum Kultury oraz Stanisław R. Ulatowski z Gazety Nowomiejskiej.

W poszczególnych konkurencjach gimnazjaliści zdobyli następujące lokaty:

PRELEKCJA:

I miejsce: Kinga Płotka (Kurzętnik)
II miejsce: Julia Balewska (Nowe Miasto Lubawskie)
III miejsce: Karolina Maćkiewicz (Bratian)

KONKURS FOTOGRAFICZNY:

I miejsce: Julia Czyżewska (Kurzętnik)
II miejsce: Agata Jastrzębska (Nowe Miasto Lubawskie)
III miejsce: Patrycja Sontowska (Jamielnik)

KONKURS PLASTYCZNY:

I miejsce: Marcelina Haska (Nowe Miasto Lubawskie)
II miejsce: Kamila Wielgosińska (Jamielnik)
III miejsce: Estera Orzechowska (Bratian)

BIEG EKOLOGICZNY:

I miejsce: Paweł Kendziorski i Piotr Ostrowski (Jamielnik)
II miejsce: Szymon Czepek i Mikołaj Suchocki (Nowe Miasto Lubawskie)
III miejsce: Amelia Kucińska i Kamil Koniszewski (Bratian)

Zwycięzca w kategorii „prelekcja” - Kinga Płotka z Kurzętnika – zgodnie z tradycją Sejmiku otrzymała specjalną nagrodę Starosty Nowomiejskiego. W tym roku była to wysokiej klasy kamera sportowa.

W klasyfikacji ogólnej pierwsze miejsce zajęło Gimnazjum im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim, drugie Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Jamielniku, trzecie natomiast uzyskało Gimnazjum w Zespole Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku.

Sejmik wzbogacony był występem grupy tanecznej „Aplauz” prowadzonej przez Annę Sapała-Ponieważ.

Po podsumowaniu uroczystości i wręczeniu nagród wszyscy uczestnicy przenieśli się do świetlicy szkolnej, gdzie odbyła się degustacja zdrowych potraw przygotowana przez „Pracownię 6 Zmysł” Wojciecha Wojtasa.

piątek, 02 czerwiec 2017 13:39

Nagroda dla rodziny zastępczej

Napisane przez

26 maja 2017 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie zorganizował II Warmińsko - Mazurską Konferencję z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Ww. uroczystość odbyła się w siedzibie Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Olsztynie a uczestniczyli w niej przedstawiciele Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie województwa Warmińsko – Maurskiego oraz rodziny zastępcze. Zebranych gości przywitała  Pani Wioletta Śląska - Zyśk  - Wicemarszałek która w dalszej części spotkania uhonorowała rodziny ze wszystkich powiatów naszego województwa statuetką w formie symbolicznego diamentu. Do wyżej wymienionej nagrody Powiat Nowomiejski wyłonił niezawodową rodzinę zastępczą Państwa Anny i Grzegorza Templin. Ww. małżonkowie od blisko 6 lat pełnią funkcję rodziny zastępczej dla 4 rodzeństwa  w wielu 15,14,12 i 11 lat. Owa nagroda stanowiła formę podziękowania za trud i poświęcenie a także za troskę i opiekę jaką każdego dnia Państwo Templin darzą "swoje dzieci". Nagrodę z rąk Wicemarszałka odebrała Pani Anna. Podczas konferencji towarzyszył jej przedstawiciel PCPR – Pani Ewelina Suszyńska Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. W związku z ww. wyróżnieniem Państwa Templin, podczas obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w ramach XIX Warmińsko – Mazurskich Dni Rodziny zorganizowanych przez PCPR w Nowym Mieście Lubawskim 31 maja 2017 r. Pan Andrzej Ochlak – Starosta Nowomiejski składając życzenia wszystkim zebranym na ww. spotkaniu rodzicom zastępczym na ręce Pani Anny Templin złożył kwiaty – garatulując jednocześnie  uzyskania nagrody.

Sporządziła:  Ewelina Suszyńska

piątek, 02 czerwiec 2017 14:01

Wizyta delegacji partnerskiego powiatu

Napisane przez

Od 1999 roku trwa współpraca między Powiatem Nowomiejskim a Powiatem Oldenburg w Niemczech. Podstawą 18-letniego partnerstwa jest wymiana międzynarodowa między szkołami, Młodzieżowymi Drużynami Pożarniczymi oraz wymiana doświadczeń między starostwami, instytucjami i organizacjami z terenu obu powiatów. Nawiązywane są również kontakty gospodarcze. Wizyty oficjalne i robocze odbywają się mniej więcej co rok. W tym roku Powiat Nowomiejski był gospodarzem i przyjął 12- osobową delegację niemiecką z Carstenem Haringsem – Starostą Oldenburskim na czele.
Wizyta była okazją do rozszerzenia dalszej współpracy miedzy samorządami. Starosta Carsten Harings i wójt gminy Biskupiec Arkadiusz Dobek  prowadzili rozmowy o  współpracy między Zespołem Szkół w Bielicach a IGS am Everkamp w Wandenburg. Deklarację współpracy z jedną z gmin z terenu powiatu oldenburskiego złożył również wójt gminy Nowe Miasto Lubawskie Tomasz Waruszewski.  
Hasłem przewodnim tegorocznej wizyty była przyroda powiatu nowomiejskiego. Tematyka ta żywo interesuje niemieckich partnerów. Nasze środowisko postrzegają jako niezwykle atrakcyjne, dające bezpieczeństwo ekologiczne, możliwość rekreacji mieszkańcom oraz podstawę do rozwoju turystyki.  Dyskutowano  o możliwości prowadzenia dalszych wspólnych działań np. nadzoru nad lasami niepaństwowymi, odnawialnych źródeł energii i edukacji ekologicznej.
Oficjalny program wizyty rozpoczęła w poniedziałek 29 maja konferencja w sali sesyjnej, którą otworzyli wspólnie Starosta Nowomiejski Andrzej Ochlak wraz ze Starostą Oldenburskim Carstenem Haringsem. Historię współpracy między powiatami zaprezentował dr Andrzej Korecki. Komendant PPSP Jacek Auda przedstawił wspólne działania w zakresie  wymiany młodzieży w ramach struktur Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Współpracę pomiędzy szkołami przedstawili uczniowie ZS im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim. Falę pytań ze strony delegacji niemieckiej wzbudziła prezentacja Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska Krzysztofa Puwalskiego, przekazał informacje o charakterystycznych cechach przyrody powiatu nowomiejskiego.
Gospodarze wraz z delegacją niemiecką odwiedzili Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku,  Zespół Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim, Komendę Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim. Następnego dnia delegacja wybrała się na  wycieczkę do Torunia. Jej uczestnicy podziwiali zabytki Starego i Nowego Miasta oraz rzeczną panoramę miasta, płynąc statkiem po Wiśle.   Niewątpliwą atrakcją dla niemieckich gości był spływ kajakowy Drwęcą od przystani w Kurzętniku do Nielbarka. Nieodłącznym punktem wizyty było również zwiedzanie Nowego Miasta Lubawskiego, poznanie jego historii i zabytków.
Podczas wizyty Starosta Nowomiejski  Andrzej Ochlak wraz ze Starostą Oldenburskim Carstenem Haringsem przesłali wspólne pozdrowienia dla uczestników obozu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, które zostaną zamieszczone w okazjonalnej gazetce wydanej z okazji tegorocznego obozu.
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim składa podziękowania za pomoc w organizacji wizyty Państwowej i Społecznej  Straży Rybackiej, wypożyczalni kajaków Pana Adama Kopiczyńskiego oraz panu Markowi Połomskiemu.

piątek, 02 czerwiec 2017 11:55

Szkolenie dla dzieci z rodzin zastępczych

Napisane przez

Na przełomie kwietnia i maja 2017 r. grupa dzieci w wieku od 12-17 lat umieszczonych w rodzinach zastępczych objętych wsparciem koordynatorów – Pani Eweliny Suszyńskiej i Pani Sylwii Mówińskiej uczestniczyło w cyklu szkoleń programem "POMOSTY" – wybrane elementy. Ww. szkolenie przeprowadzone zostało przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie tj. Panią Ewelinę Suszyńską – Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz Starszego specjalistę pracy socjalnej – Panią Annę Marchlewską – Barczewską. Program "POMOSTY" realizowany był w formie warsztatów i zabaw których celem była integracja jego uczestników, poznanie ich upodobań i zainteresowań. Ponadto odkrycie ich mocnych stron, zdolności  a także nabycie przez nich umiejętności dostrzegania własnych zalet i właściwego prezentowania ich innym osobom. W trakcie spotkań nie zabrakło też zabaw mających na celu pozbycie się napięcia, odreagowanie emocji i poprawienie nastroju. Osoby zaproszone do udziału w realizacji programu systematycznie i aktywnie uczestniczyły w proponowanych zajęciach.

Sp. – Ewelina Suszyńska

środa, 31 maj 2017 10:38

Projekt "The many faces of water"

Napisane przez

"The many faces of water” to międzynarodowy trzyletni projekt z programu Erasmus+, w którym uczestniczy Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku.  Właśnie zakończył się jego kolejny etap-wymiana uczniów i nauczycieli. Gościliśmy 33 osoby aż z 5 krajów:

  • Węgier -  Szerenci Szakkepzesi Centrum, Tokaji Ferenc Gimnaziuma es Szakkozepiskolaja
  • Hiszpanii -  I.E.S Maria Galiana
  • Wielkiej Brytanii -  BRIT School for Performing Arts and Technology
  • Włoch -  Insituto d'struzione Superiore Stalate Cenzino Mondeli
  • Turcji -  Yil Mesleki ve Tekni Anadolu Lisesi

Od 21 do 27 maja 2017 r.  uczestniczyli w szerokim wachlarzu zajęć i atrakcji, nad którymi przez pół roku pracowali zaangażowani w projekt nauczyciele i uczniowie naszej szkoły. Przez cały pobyt zagranicznych partnerów, którego celem jest uświadamianie młodzieży,  jak ważnym elementem w życiu naszej planety jest ochrona wód  i umiejętne gospodarowanie jej zasobami, staraliśmy się jak najlepiej uatrakcyjnić wspólnie spędzany czas.  W harmonogramie tygodniowego spotkania były zadania odpowiadające wcześniej postawionym  priorytetom, to znaczy ukazanie znaczenia wody w turystyce oraz przyczyn jej zanieczyszczenia, między innymi przez rolnictwo i gospodarkę komunalną, a także wpływ zmian klimatu i zanieczyszczenia powietrza  na wielkość jej zasobów i jakość.
Zrealizowane zostały następujące zadania:

  • spotkanie warsztatowe w Instytucie Reprodukcji Jesiotra Ostronosego w Grzmięcy zorganizowane przez Pana Krzysztofa Puwalskiego Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, który przygotował także prezentację multimedialną na temat ochrony gatunkowej ryb występujących w rzekach powiatu -  poniedziałek 22.05
  • zwiedzanie Brodnickiego Parku Krajobrazowego -  poniedziałek 22.05
  • zajęcia laboratoryjne w Oczyszczalni Ścieków w Iławie -  wtorek 23.05
  • rejs po Kanale Elbląskim - czwartek  25.05
  • spływ kajakowy Drwęcą na odcinku Kurzętnik- Nielbark, piątek - 26.05

Ponadto w Zespole Szkół Zawodowych odbyły się  zajęcia edukacyjne oraz doświadczenia chemiczne przeprowadzone przez nauczycielki: panią Annę Bartkowską i panią Małgorzatę Hincman-Mróz oraz zaangażowanych uczniów: Tobiasza Bróździaka, Monikę Jankowską, Macieja Mierzyńskiego, Dawida Mszanowskiego, Julię Markowską, Jolantę Dobucką, Michała Jędraszka oraz aktywną ekipę z Centrum Nauki Kurzętnik. Zajęcia lekcyjne dotyczyły:  ochrony Doliny Drwęcy, szlaku kajakowego i Kanału Elbląskiego, w tym mechanizmu działania pochylni; zanieczyszczeń powietrza i złego gospodarowania wodami. Uczestnicy wymiany mieli okazję zapoznać się z kulturą i tradycjami każdego z krajów podczas przygotowanych wcześniej prezentacji przez każdą z partnerskich szkół. W trakcie zajęć edukacyjnych, wyjazdów i specjalnie przygotowanej na tę okazję kolacji kulturowej nasi uczniowie szlifowali swój angielski i zawierali nowe znajomości. Mogli nauczyć się tradycyjnych tańców, np. flamenco i skosztować charakterystycznych potraw kuchni węgierskiej, włoskiej, brytyjskiej, hiszpańskiej, tureckiej a także  polskiej. Wymiana w Zespole Szkół |Zawodowych w Kurzętniku nie mogłaby się odbyć bez zaangażowania , miesięcy przygotowań i ciężkiej pracy w trakcie samego spotkania  nauczycielek , pań: Astrydy Karczewskiej-Petki, Katarzyny Kotłowskiej, Joanny Mielnik, Anny Faltynowskiej oraz wcześniej wspominanych już Anny Bartkowskiej i Małgorzaty Hincman-Mróz. Koordynatorki projektu „The many faces of water” oraz dyrekcja szkoły serdecznie dziękują wszystkim innym osobom, które pomogły nam w realizacji zajęć, zakwaterowaniu, wyżywieniu i logistyce tak dużej grupy, a paniom Joannie Luftmann i Dorocie Brozdowskiej oraz klasie 2 TŻi UG za przygotowanie pożegnalnego obiadu. Kolejne spotkanie uczniów i nauczycieli zaangażowanych w projekt „The many faces of water”  odbędzie się w Hiszpanii w szkole I.E.S Maria Galiana wiosną 2018 roku.

Strona 1 z 2