Aktualności_1

Aktualności_1

czwartek, 22 czerwiec 2017 14:26

XXXV Sesja Rady Powiatu

Napisane przez

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) zwołuję XXXV Sesję Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, która odbędzie się 29 czerwca 2017 roku o godzinie 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XXXV Sesji Rady Powiatu.
 2. Wręczenie wyróżnień dla laureatów olimpiad i konkursów przedmiotowych oraz ich opiekunów.
 3. Stwierdzenie quorum.
 4. Powołanie Sekretarza obrad.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Powiatu.
 7. Sprawozdanie z prac Zarządu.
 8. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/199/2016 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2017 – 2034 ze zmianami.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/200/2016 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2017 r. ze zmianami.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu nowomiejskiego za I półrocze 2017r. oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.  
 12. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia drogi Nr 1242N Biskupiec – Krotoszyny kategorii drogi powiatowej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wydłużenia okresu realizacji oraz zwiększenia wartości projektu pozakonkursowego pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nowomiejskim (III)”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia „Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowomiejskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w najem powierzchni reklamowej na elewacji budynku administracyjno-biurowego przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego Nr 10 w budynku administracyjno-biurowym przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nowomiejski.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród.
 19. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 20. Sprawy różne.
 21. Zakończenie obrad XXXV Sesji Rady Powiatu.

Przed sesją o godz. 13.00 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Romuald Koszewski

środa, 21 czerwiec 2017 12:30

II Gala Sportu Szkolnego

Napisane przez

20 czerwca 2017 r. w Sali Pawie Oczko w Tylicach odbyła się II Gala Sportu Szkolnego Powiatu Nowomiejskiego. Gospodarz Starosta Nowomiejski Andrzej Ochlak powitał zaproszonych gości wśród których byli między innymi: Dyrektor Departamentu Sportu Urzędu Marszałkowskiego Waldemar Buszan, Przewodniczący WM SZS Wacław Wasiela, Burmistrz i Wójtowie z gmin z powiatu nowomiejskiego, a przede wszystkim dzieci i młodzież wraz z rodzicami.  Po występach grup cyrkowych „Paka” i „Piccollo” oraz Laury i Katarzyny Truszczyńskich nastąpiło uroczyste ogłoszenie wyników osiągniętych przez uczniów oraz podsumowanie współzawodnictwa szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  w roku szkolnym 2016/2017. Wyróżnione osoby otrzymały statuetki i nagrody, które wręczał im Starosta Nowomiejski wraz z zaproszonymi gośćmi. 

Pod przewodnictwem Wicestarosty Nowomiejskiego Pani Katarzyny Trzaskalskiej w dniu 19 czerwca  2017 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W trakcie posiedzenia dokonano oceny działań podejmowanych  przez powiatowe służby, inspekcje i straże na skutek występowania zdarzeń będących następstwem wystąpienia gwałtownych i niespodziewanych zmian czynników atmosferycznych jak np. silne wiatry, burze, zawieje i zamiecie śnieżne oraz inne. Zgodnie z zapisami ustawowymi rolę koordynatora przyjmuje w takich przypadkach właściwy miejscowo Wójt lub Burmistrz wraz ze swymi Zespołami Zarządzania Kryzysowego. W przypadku równoczesnego wystąpienia takich zdarzeń na terenie większym, jak jedna gmina, do działań związanych z koordynacją jednostek samorządy terytorialnego oraz jednostek powiatowych służb, inspekcji i straży przystępuje Starosta Nowomiejski. Odbywa się to zgodnie z opracowanymi w tym celu procedurami postępowania w takich przypadkach. Plany takich procedur posiadają powiatowe służby, inspekcje i straże oraz gminy i powiat. Są one uzgadniane na etapie ich opracowywania przez wszystkich ich uczestników i zatwierdzane przez kolejny szczebel administracji rządowej lub samorządowej. Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego Starosty Nowomiejskiego zatwierdza Wojewoda Warmińsko – Mazurski.  
Członkowie Zespołu zapoznali się też z informacją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie sytuacji epidemiologicznej w naszym powiecie. Za niestety poważne zagrożenie z uwagi na rosnącą skalę występowania boreliozy uznano ukąszenia przez kleszcze. Podkreślono, że coraz większa liczba tych owadów może być nośnikiem tej choroby. Innym, również groźnym skutkiem ukąszenia przez tego owada może być kleszczowe zapalenie mózgu. W tym jednak przypadku pomagają szczepienia ochronne. Pewne zagrożenie dla mieszkańców naszego powiatu stanowi też występująca w niektórych porach roku grypa. Występowanie pozostałych chorób zakaźnych na terenie powiatu ogranicza się do mniej licznych przypadków, nie stanowiąc większego zagrożenia.
Członkowie Zespołu omówili też sytuację związaną z postępowaniem ze zwierzętami bezdomnymi. Pewien dyskomfort uczestników posiedzenia budzi nie do końca precyzyjnie unormowana sytuacja prawna w tym zakresie, pozwalająca kwalifikować zwierzę bezdomne jako rzecz znalezioną. Również, mimo już obecnie poważnego zaangażowania w ten temat samorządów gminnych nie udało się na terenie naszego powiatu utworzyć żadnego schroniska dla zwierząt bezdomnych.
Powiatowy Lekarz Weterynarii przedstawił również zagrożenia związane z pojawieniem się kolejnych ognisk afrykańskiego pomoru świń u zwierząt hodowlanych. Ostatnio potwierdzono wystąpienie takiego ogniska na terenie województwa podlaskiego. Poinformował, że w związku z tym weterynaria podejmie dalsze działania związane z uświadamianiem hodowców w zakresie zabezpieczenia epizodycznego stad świń hodowlanych. Z uwagi na znaczenie  tej hodowli dla naszego powiatu, wszelkie informacje dotyczące podejmowanych działań zapobiegawczych będą na bieżąco konsultowane z Powiatowym Zespołem Zarządzania Kryzysowego, a także przekazywane do wiadomości mieszkańców powiatu.
W posiedzeniu Zespołu uczestniczył również mjr Adam Trypucki, Zastępca Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ostródzie. Poinformował, że ochotnicy z terenu naszego powiatu, chętni do  wstąpienia w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej mogą zgłaszać swój akces już obecnie, kontaktując się z WKU w Ostródzie. Organizacja Wojsk Obrony Terytorialnej na naszym terenie prawdopodobnie rozpocznie się w roku przyszłym.           

K. Grzonkowski
21.06.2017r.

środa, 14 czerwiec 2017 21:59

Spotkanie bibliotekarzy

Napisane przez

12 czerwca 2017 odbyło się kolejne spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy powiatu nowomiejskiego. Było to spotkanie podsumowujące pracę sieci "Czytanie. Lubię to!" w roku szkolnym 2016/2017. Dzięki uprzejmości Pana Zbigniewa Domżalskiego dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim spotkanie to odbyło się w w/w placówce oświatowej.
Uczestników przybyłych na zebranie przywitała Pani Renata Szwarc wicedyrektor szkoły podstawowej. Spotkanie uświetnił występ dzieci z klasy I, z widowiskiem „Witajcie w naszej bajce”.
Następnie pani Lucyna Lewon z PCRE Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Nowym Mieście Lubawskim przedstawiła sprawozdanie z działalności sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy powiatu nowomiejskiego „Czytanie – Lubię to!” w roku szkolnym 2016/2017.  Nauczyciele bibliotekarze na spotkaniu zapoznali się z wykazem lektur w nowej podstawie programowej dla poszczególnych etapów edukacji oraz listą książek dla młodego czytelnika polecanych przez specjalistów z zakresu literatury dla dzieci i młodzieży. Podczas zebrania przedstawiono również propozycje działań promujących czytelnictwo podczas zastępstw na lekcjach prowadzonych przez bibliotekarzy. Uczestnicy przedstawili pomysły na działanie sieci w przyszłym roku szkolnym 2017/2018.
Na koniec spotkania pani Lucyna Lewon podziękowała w imieniu pani Iwony Krajewskiej p.o. dyrektora Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim, pani Magdalenie Grabowskiej za efektywną współpracę z PCRE Powiatową Biblioteką Pedagogiczną oraz pomoc w zorganizowaniu spotkania.
Dziękujemy za udział w sieci wszystkim nauczycielom bibliotekarzom powiatu nowomiejskiego, którzy uczestniczyli w spotkaniach w kończącym się roku szkolnym. Od września 2017 roku liczymy na dalszą udaną współpracę.

 

poniedziałek, 05 czerwiec 2017 10:21

XV Powiatowy Sejmik Ekologiczny

Napisane przez

W piątek, 2 czerwca, w Gimnazjum im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim odbył się XV Powiatowy Sejmik Ekologiczny pod patronatem Starosty Nowomiejskiego Andrzeja Ochlaka. W zmaganiach wzięły udział drużyny gimnazjalistów z Bratiana, Jamielnika, Kurzętnika oraz Nowego Miasta Lubawskiego.
W ramach sejmiku ocenie podlegały następujące konkurencje: prelekcja, konkurs fotograficzny, plastyczny oraz bieg ekologiczny w Parku Miejskim. Rywalizację młodzieży oceniała niezależna komisja konkursowa w składzie: Krzysztof Puwalski i Dominika Witkowska z Wydziału Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego, Irena Światła reprezentująca Koło Łowieckie „Szarak”, nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II – Wiesława Markowska i Jarosław Kamiński wraz z dyrektorem Jerzym Resickim, Natalia Reszka z Miejskiego Centrum Kultury oraz Stanisław R. Ulatowski z Gazety Nowomiejskiej.

W poszczególnych konkurencjach gimnazjaliści zdobyli następujące lokaty:

PRELEKCJA:

I miejsce: Kinga Płotka (Kurzętnik)
II miejsce: Julia Balewska (Nowe Miasto Lubawskie)
III miejsce: Karolina Maćkiewicz (Bratian)

KONKURS FOTOGRAFICZNY:

I miejsce: Julia Czyżewska (Kurzętnik)
II miejsce: Agata Jastrzębska (Nowe Miasto Lubawskie)
III miejsce: Patrycja Sontowska (Jamielnik)

KONKURS PLASTYCZNY:

I miejsce: Marcelina Haska (Nowe Miasto Lubawskie)
II miejsce: Kamila Wielgosińska (Jamielnik)
III miejsce: Estera Orzechowska (Bratian)

BIEG EKOLOGICZNY:

I miejsce: Paweł Kendziorski i Piotr Ostrowski (Jamielnik)
II miejsce: Szymon Czepek i Mikołaj Suchocki (Nowe Miasto Lubawskie)
III miejsce: Amelia Kucińska i Kamil Koniszewski (Bratian)

Zwycięzca w kategorii „prelekcja” - Kinga Płotka z Kurzętnika – zgodnie z tradycją Sejmiku otrzymała specjalną nagrodę Starosty Nowomiejskiego. W tym roku była to wysokiej klasy kamera sportowa.

W klasyfikacji ogólnej pierwsze miejsce zajęło Gimnazjum im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim, drugie Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Jamielniku, trzecie natomiast uzyskało Gimnazjum w Zespole Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku.

Sejmik wzbogacony był występem grupy tanecznej „Aplauz” prowadzonej przez Annę Sapała-Ponieważ.

Po podsumowaniu uroczystości i wręczeniu nagród wszyscy uczestnicy przenieśli się do świetlicy szkolnej, gdzie odbyła się degustacja zdrowych potraw przygotowana przez „Pracownię 6 Zmysł” Wojciecha Wojtasa.

piątek, 02 czerwiec 2017 13:39

Nagroda dla rodziny zastępczej

Napisane przez

26 maja 2017 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie zorganizował II Warmińsko - Mazurską Konferencję z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Ww. uroczystość odbyła się w siedzibie Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Olsztynie a uczestniczyli w niej przedstawiciele Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie województwa Warmińsko – Maurskiego oraz rodziny zastępcze. Zebranych gości przywitała  Pani Wioletta Śląska - Zyśk  - Wicemarszałek która w dalszej części spotkania uhonorowała rodziny ze wszystkich powiatów naszego województwa statuetką w formie symbolicznego diamentu. Do wyżej wymienionej nagrody Powiat Nowomiejski wyłonił niezawodową rodzinę zastępczą Państwa Anny i Grzegorza Templin. Ww. małżonkowie od blisko 6 lat pełnią funkcję rodziny zastępczej dla 4 rodzeństwa  w wielu 15,14,12 i 11 lat. Owa nagroda stanowiła formę podziękowania za trud i poświęcenie a także za troskę i opiekę jaką każdego dnia Państwo Templin darzą "swoje dzieci". Nagrodę z rąk Wicemarszałka odebrała Pani Anna. Podczas konferencji towarzyszył jej przedstawiciel PCPR – Pani Ewelina Suszyńska Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. W związku z ww. wyróżnieniem Państwa Templin, podczas obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w ramach XIX Warmińsko – Mazurskich Dni Rodziny zorganizowanych przez PCPR w Nowym Mieście Lubawskim 31 maja 2017 r. Pan Andrzej Ochlak – Starosta Nowomiejski składając życzenia wszystkim zebranym na ww. spotkaniu rodzicom zastępczym na ręce Pani Anny Templin złożył kwiaty – garatulując jednocześnie  uzyskania nagrody.

Sporządziła:  Ewelina Suszyńska

piątek, 02 czerwiec 2017 14:01

Wizyta delegacji partnerskiego powiatu

Napisane przez

Od 1999 roku trwa współpraca między Powiatem Nowomiejskim a Powiatem Oldenburg w Niemczech. Podstawą 18-letniego partnerstwa jest wymiana międzynarodowa między szkołami, Młodzieżowymi Drużynami Pożarniczymi oraz wymiana doświadczeń między starostwami, instytucjami i organizacjami z terenu obu powiatów. Nawiązywane są również kontakty gospodarcze. Wizyty oficjalne i robocze odbywają się mniej więcej co rok. W tym roku Powiat Nowomiejski był gospodarzem i przyjął 12- osobową delegację niemiecką z Carstenem Haringsem – Starostą Oldenburskim na czele.
Wizyta była okazją do rozszerzenia dalszej współpracy miedzy samorządami. Starosta Carsten Harings i wójt gminy Biskupiec Arkadiusz Dobek  prowadzili rozmowy o  współpracy między Zespołem Szkół w Bielicach a IGS am Everkamp w Wandenburg. Deklarację współpracy z jedną z gmin z terenu powiatu oldenburskiego złożył również wójt gminy Nowe Miasto Lubawskie Tomasz Waruszewski.  
Hasłem przewodnim tegorocznej wizyty była przyroda powiatu nowomiejskiego. Tematyka ta żywo interesuje niemieckich partnerów. Nasze środowisko postrzegają jako niezwykle atrakcyjne, dające bezpieczeństwo ekologiczne, możliwość rekreacji mieszkańcom oraz podstawę do rozwoju turystyki.  Dyskutowano  o możliwości prowadzenia dalszych wspólnych działań np. nadzoru nad lasami niepaństwowymi, odnawialnych źródeł energii i edukacji ekologicznej.
Oficjalny program wizyty rozpoczęła w poniedziałek 29 maja konferencja w sali sesyjnej, którą otworzyli wspólnie Starosta Nowomiejski Andrzej Ochlak wraz ze Starostą Oldenburskim Carstenem Haringsem. Historię współpracy między powiatami zaprezentował dr Andrzej Korecki. Komendant PPSP Jacek Auda przedstawił wspólne działania w zakresie  wymiany młodzieży w ramach struktur Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Współpracę pomiędzy szkołami przedstawili uczniowie ZS im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim. Falę pytań ze strony delegacji niemieckiej wzbudziła prezentacja Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska Krzysztofa Puwalskiego, przekazał informacje o charakterystycznych cechach przyrody powiatu nowomiejskiego.
Gospodarze wraz z delegacją niemiecką odwiedzili Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku,  Zespół Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim, Komendę Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim. Następnego dnia delegacja wybrała się na  wycieczkę do Torunia. Jej uczestnicy podziwiali zabytki Starego i Nowego Miasta oraz rzeczną panoramę miasta, płynąc statkiem po Wiśle.   Niewątpliwą atrakcją dla niemieckich gości był spływ kajakowy Drwęcą od przystani w Kurzętniku do Nielbarka. Nieodłącznym punktem wizyty było również zwiedzanie Nowego Miasta Lubawskiego, poznanie jego historii i zabytków.
Podczas wizyty Starosta Nowomiejski  Andrzej Ochlak wraz ze Starostą Oldenburskim Carstenem Haringsem przesłali wspólne pozdrowienia dla uczestników obozu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, które zostaną zamieszczone w okazjonalnej gazetce wydanej z okazji tegorocznego obozu.
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim składa podziękowania za pomoc w organizacji wizyty Państwowej i Społecznej  Straży Rybackiej, wypożyczalni kajaków Pana Adama Kopiczyńskiego oraz panu Markowi Połomskiemu.

piątek, 02 czerwiec 2017 11:55

Szkolenie dla dzieci z rodzin zastępczych

Napisane przez

Na przełomie kwietnia i maja 2017 r. grupa dzieci w wieku od 12-17 lat umieszczonych w rodzinach zastępczych objętych wsparciem koordynatorów – Pani Eweliny Suszyńskiej i Pani Sylwii Mówińskiej uczestniczyło w cyklu szkoleń programem "POMOSTY" – wybrane elementy. Ww. szkolenie przeprowadzone zostało przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie tj. Panią Ewelinę Suszyńską – Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz Starszego specjalistę pracy socjalnej – Panią Annę Marchlewską – Barczewską. Program "POMOSTY" realizowany był w formie warsztatów i zabaw których celem była integracja jego uczestników, poznanie ich upodobań i zainteresowań. Ponadto odkrycie ich mocnych stron, zdolności  a także nabycie przez nich umiejętności dostrzegania własnych zalet i właściwego prezentowania ich innym osobom. W trakcie spotkań nie zabrakło też zabaw mających na celu pozbycie się napięcia, odreagowanie emocji i poprawienie nastroju. Osoby zaproszone do udziału w realizacji programu systematycznie i aktywnie uczestniczyły w proponowanych zajęciach.

Sp. – Ewelina Suszyńska

środa, 31 maj 2017 10:38

Projekt "The many faces of water"

Napisane przez

"The many faces of water” to międzynarodowy trzyletni projekt z programu Erasmus+, w którym uczestniczy Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku.  Właśnie zakończył się jego kolejny etap-wymiana uczniów i nauczycieli. Gościliśmy 33 osoby aż z 5 krajów:

 • Węgier -  Szerenci Szakkepzesi Centrum, Tokaji Ferenc Gimnaziuma es Szakkozepiskolaja
 • Hiszpanii -  I.E.S Maria Galiana
 • Wielkiej Brytanii -  BRIT School for Performing Arts and Technology
 • Włoch -  Insituto d'struzione Superiore Stalate Cenzino Mondeli
 • Turcji -  Yil Mesleki ve Tekni Anadolu Lisesi

Od 21 do 27 maja 2017 r.  uczestniczyli w szerokim wachlarzu zajęć i atrakcji, nad którymi przez pół roku pracowali zaangażowani w projekt nauczyciele i uczniowie naszej szkoły. Przez cały pobyt zagranicznych partnerów, którego celem jest uświadamianie młodzieży,  jak ważnym elementem w życiu naszej planety jest ochrona wód  i umiejętne gospodarowanie jej zasobami, staraliśmy się jak najlepiej uatrakcyjnić wspólnie spędzany czas.  W harmonogramie tygodniowego spotkania były zadania odpowiadające wcześniej postawionym  priorytetom, to znaczy ukazanie znaczenia wody w turystyce oraz przyczyn jej zanieczyszczenia, między innymi przez rolnictwo i gospodarkę komunalną, a także wpływ zmian klimatu i zanieczyszczenia powietrza  na wielkość jej zasobów i jakość.
Zrealizowane zostały następujące zadania:

 • spotkanie warsztatowe w Instytucie Reprodukcji Jesiotra Ostronosego w Grzmięcy zorganizowane przez Pana Krzysztofa Puwalskiego Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, który przygotował także prezentację multimedialną na temat ochrony gatunkowej ryb występujących w rzekach powiatu -  poniedziałek 22.05
 • zwiedzanie Brodnickiego Parku Krajobrazowego -  poniedziałek 22.05
 • zajęcia laboratoryjne w Oczyszczalni Ścieków w Iławie -  wtorek 23.05
 • rejs po Kanale Elbląskim - czwartek  25.05
 • spływ kajakowy Drwęcą na odcinku Kurzętnik- Nielbark, piątek - 26.05

Ponadto w Zespole Szkół Zawodowych odbyły się  zajęcia edukacyjne oraz doświadczenia chemiczne przeprowadzone przez nauczycielki: panią Annę Bartkowską i panią Małgorzatę Hincman-Mróz oraz zaangażowanych uczniów: Tobiasza Bróździaka, Monikę Jankowską, Macieja Mierzyńskiego, Dawida Mszanowskiego, Julię Markowską, Jolantę Dobucką, Michała Jędraszka oraz aktywną ekipę z Centrum Nauki Kurzętnik. Zajęcia lekcyjne dotyczyły:  ochrony Doliny Drwęcy, szlaku kajakowego i Kanału Elbląskiego, w tym mechanizmu działania pochylni; zanieczyszczeń powietrza i złego gospodarowania wodami. Uczestnicy wymiany mieli okazję zapoznać się z kulturą i tradycjami każdego z krajów podczas przygotowanych wcześniej prezentacji przez każdą z partnerskich szkół. W trakcie zajęć edukacyjnych, wyjazdów i specjalnie przygotowanej na tę okazję kolacji kulturowej nasi uczniowie szlifowali swój angielski i zawierali nowe znajomości. Mogli nauczyć się tradycyjnych tańców, np. flamenco i skosztować charakterystycznych potraw kuchni węgierskiej, włoskiej, brytyjskiej, hiszpańskiej, tureckiej a także  polskiej. Wymiana w Zespole Szkół |Zawodowych w Kurzętniku nie mogłaby się odbyć bez zaangażowania , miesięcy przygotowań i ciężkiej pracy w trakcie samego spotkania  nauczycielek , pań: Astrydy Karczewskiej-Petki, Katarzyny Kotłowskiej, Joanny Mielnik, Anny Faltynowskiej oraz wcześniej wspominanych już Anny Bartkowskiej i Małgorzaty Hincman-Mróz. Koordynatorki projektu „The many faces of water” oraz dyrekcja szkoły serdecznie dziękują wszystkim innym osobom, które pomogły nam w realizacji zajęć, zakwaterowaniu, wyżywieniu i logistyce tak dużej grupy, a paniom Joannie Luftmann i Dorocie Brozdowskiej oraz klasie 2 TŻi UG za przygotowanie pożegnalnego obiadu. Kolejne spotkanie uczniów i nauczycieli zaangażowanych w projekt „The many faces of water”  odbędzie się w Hiszpanii w szkole I.E.S Maria Galiana wiosną 2018 roku.

środa, 31 maj 2017 08:39

Konferencja poświęcona współpracy

Napisane przez

29 maja 2017 w siedzibie Starostwa Powiatowego odbyła się konferencja poświęcona współpracy Powiatu Nowomiejskiego z partnerskim Powiatem Oldenburg. Starosta Nowomiejski Andrzej Ochlak powitał niemiecką delegację, ze starostą Carstenem Haringsem na czele. Historię współpracy, która trwa już od 1999 roku przedstawił dr Andrzej Korecki. Fale pytań ze strony delegacji niemieckiej wzbudziła ciekawa prezentacja Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska Krzysztofa Puwalskiego, który opowiadał o przyrodzie powiatu nowomiejskiego. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej  mł. bryg. Jacek Auda przedstawił jak do tej pory odbywała się współpraca wymiany młodzieży w ramach struktur Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Współpracę pomiędzy powiatami podsumowali również uczniowie ze Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim. Po konferencji gospodarze wraz z delegacją niemiecką wybrali się do Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku.

Strona 1 z 2