Krzysztof Andrzejczak

Krzysztof Andrzejczak

We wtorek 21 marca 2017 r. w Szkole Podstawowej im. ks. Kazimierza Wróblewskiego w Gwiździnach odbyły się obchody Światowego Dnia Wody. Uczestniczyli w nich pracownicy Wydziału Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego. Uczniowie przestawili scenkę przedstawiającą znaczenie wody w życiu człowieka. Podsumowano konkurs plastyczny i fotograficzny.
Pracownicy Starostwa przeprowadzili zajęcia edukacyjne dotyczące ochrony ptaków. Dominika Witkowska w prezentacji dotyczącej budek lęgowych dla ptaków wskazała potrzebę instalowania takich budek w naszym otoczeniu by zniwelować zmniejszającą się ilość starych, dziuplastych drzew, będących domem wielu gatunków ptaków. Omówiono typy budek, zasady konstrukcji i rozmieszczania. Zademonstrowano prawidłowo wykonane budki różnych typów.
Krzysztof Puwalski zapoznał dzieci z występującymi u nas pospolitymi gatunkami ptaków. Użyto w tym celu edukacyjnych maskotek ptaków z głosem. Zabawki, opracowane do tego celów edukacyjnych przez międzynarodowe towarzystwo ochrony ptaków, posiadają dokładnie odwzorowane barwy i cechy charakterystyczne danego gatunku. Odtwarzają również wiernie głos tego gatunku. Przekazano uczniom informacje o przyczynach zmniejszania się liczebności ptaków oraz możliwych działaniach ochronnych.
Szkoła otrzymała od Starostwa podarunek w postaci budki lęgowej typ A dla sikor oraz budki typu B dla szpaka. Będą one umieszczone na drzewach w sąsiedztwie szkoły, gdzie będzie można obserwować ptaki, które z pewnością się tam wkrótce zadomowią.  
Tego samego dnia przeprowadzono w Starostwie podobną pogadankę dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim. Dzieci interesowały również sprawy ochrony środowiska i przyrody, związane z terenem powiatu, jak. np. ochrona istniejących zadrzewień, jakość wód powierzchniowych, lesistość, wiek i stan zdrowotny lasów. Szkole także przekazano budkę lęgową do umieszczenia na drzewie przyszkolnym.

Szkoły zainteresowane przeprowadzeniem podobnych zajęć edukacyjnych prosimy o kontakt z Wydziałem Środowiska i Rolnictwa Starostwa.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) zwołuję XXXII Sesję Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, która odbędzie się 30 marca 2017 roku o godzinie 13.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XXXII Sesji Rady Powiatu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Powołanie Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Powiatu.
 6. Sprawozdanie z prac Zarządu.
 7. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 8. Roczne sprawozdania z działalności: Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, Komendy Powiatowej Policji oraz Komendy Powiatowej PSP.
 9. Raport z monitorowania Strategii Rozwoju Powiatu Nowomiejskiego na lata 2015 – 2022.
 10. Przerwa.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/199/2016 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2017 – 2034.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/200/2016 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2017 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/228/2017 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 01 marca 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowe Miasto Lubawskie z siedzibą w Mszanowie z przeznaczeniem na realizację w roku 2017 zadania „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Pacółtowo o nr 181040N oraz miejscowości Bagno o nr 181057N”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/229/2017 Rady powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 01 marca 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie z przeznaczeniem na realizację w roku 2017 zadania „Przebudowa ul. Kasztanowej na odcinku od ul. Akacjowej do ul. Lidzbarskiej w Nowym Mieście Lubawskim”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/230/2017 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 01 marca 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie z przeznaczeniem na realizację w roku 2017 zadania „Budowa łącznika drogowego między ul. Grunwaldzką a ul. Kolejową w Nowym Mieście Lubawskim”.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych.
 18. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 19. Sprawy różne.
 20. Zakończenie obrad XXXII Sesji Rady Powiatu.

Przed sesją o godz. 12.00 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu
Kazimierz Wiśniewski

poniedziałek, 20 marzec 2017 12:53

Supersołtys 2017

W piątek 17 marca 2017 w Browarze Warmia w Olsztynie odbyła się uroczystość wręczenia nagród Supersołtys 2017. W gali uczestniczyła Pani Wicestarosta Katarzyna Trzaskalska, wójt gminy Biskupiec Pan Arkadiusz Dobek oraz sekretarz gminy Nowe Miasto Lubawskie Pani Agnieszka Paturalska – Miehlau. Laureatów wybrali w głosowaniu czytelnicy Gazety Olsztyńskiej i Dziennika Elbląskiego. Zaszczytne tytuły przypadły następującym sołtysom:

 • Pan Jan Wiśniewski sołtys wsi Słupnica gm. Biskupiec otrzymał tytuł Supersołtysa powiatu nowomiejskiego.
 • Tytuł srebrnego Supersołtysa powiatu nowomiejskiego przypadł Panu Michałowi Kamińskiemu sołtysowi wsi Jamielnik gm. Nowe Miasto Lubawskie.
 • Tytuł brązowego Supersołtysa powiatu nowomiejskiego otrzymała Pani Irena Klinicka sołtys wsi Szwarcenowo gm. Biskupiec.

Nagrodzonym sołtysom serdecznie gratulujemy.

Fot. Daniel Zdanowski

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. 2147) oraz Uchwały Nr 97/466/2017 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 01 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Czachówki gmina Biskupiec, będącej własnością powiatu nowomiejskiego, Przewodniczący Zarządu Powiatu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego.
 
Lp.
Oznaczenie
wg KW
oraz katastru nieruchomości
Powierzchnia
nieruchomości  w ha
 
Opis nieruchomości
Przeznaczenie
i sposób zagospodarowania  nieruchomości
Cena nieruchomości  
w zł
1
2
3
4
5
6
1.
działka nr 53/1 obręb 3 położona w Czachówkach gmina Biskupiec zapisana w KW nr
EL1N/00026329/2
3,9400
Nieruchomość zabudowana zespołem  pałacowo – parkowym obejmującym:
1) park przylegający z jednej strony
do rzeki Osy,
2) pałac z połowy XIX wieku o pow. użytkowej 929,62 m2,
3) budynek sali gimnastycznej z 2003 r.
o pow. użytkowej 537,50 m2,
4) infrastrukturę techniczną: sieć elektryczna, sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna.
Cały zespół pałacowo-parkowy
w Czachówkach został wpisany
do rejestru zabytków pod nr rejestru A/700/1-7 zgodnie z decyzją nr WO/-PSOZ/DKI-IA-15/455/97  z 21 listopada 1997 r. Znajdujący się na działce pałac został wpisany do rejestru zabytków
pod nr rejestru A/568 odrębną decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu z dnia 29 września 1987 r.
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla miejscowości Czachówki
1 633 982,00
 
 
 
 
 
II
Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim na okres 21 dni od dnia 20 marca 2017 r. do dnia 10 kwietnia 2017 r.
III
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.   
IV
Na podst. art. 68 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustalona cena nieruchomości w części wpisanej do rejestru zabytków obejmującej budynek pałacu wraz z gruntem o pow. 3,5000 ha - stanowiącej 42,81% ceny nieruchomości, zostanie obniżona o 50%.
V
Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym zostanie podane do publicznej wiadomości nie wcześniej niż po upływie terminu wskazanego w pkt III.

 


Komunikat Mistrzostw Województwa Warmińsko-Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego w skoku wzwyż i pchnięciu kulą dziewcząt i chłopców szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych rozegranych dnia 10.03.2017 na Hali Widowiskowo-Sportowej MOSiR w Nowym Mieście Lubawskim

Otwarcia imprezy po wprowadzeniu młodzieży pod flagą SZS dokonali Przewodniczący Warmińsko-Mazurskiego SZS Wacław Wasiela, Starosta Nowomiejski Andrzej Ochlak, członek prezydium WM SZS Dyrektor Zespołu Szkół w Nowym Grodzicznie Urszula Ewertowska, emerytowany Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji dr Andrzej Korecki, Wiceprzewodniczący Warmińsko-Mazurskiego SZS Mirosław Urbanowski. Zawody zostały przeprowadzone przez Sędziów Licencjonowanych przez Polski Związek Lekkiej Atletyki z sędzią głównym Zdzisławem Lewalskim.


I pchnięcie kulą dziewcząt szkół podstawowych kula 2 kg:


1.    Borkowska Agata 2004 SP Kazanice 9,30 m
2.    Miesikowska Marta 2005 SP Złotowo 8,89 m
3.    Cichocka Wiktoria 2004 Kazanice 8,75 m
4.    Zawacka Katarzyna 2004 SP Kazanice 8,75 m
5.    Ziółkowska Ewelina 2005 SP 2 Nowe Miasto 8,08 m
6.    Ochlak Julia 2005 SP Złotowo 8,04 m

Ogółem startowało 16 dziewcząt.


II pchnięcie kulą dziewcząt szkół gimnazjalnych kula 3 kg


1.    Siemińska Daria 2002 Gimnazjum Kazanice 10,48 m
2.    Gorzach Agata 2001 Gimnazjum Stębark 10,48 m
3.    Steć Patrycja 2001 Gimnazjum Wilczęta 9,72 m
4.    Sadowska Wiktoria 2002 Gimnazjum Nowe Miasto Lub. 9,63 m
5.    Meler Julia 2001 Gimnazjum Nowe Miasto Lub. 8,80 m
6.    Drożyner Oliwia 2003 Gimnazjum Węgorzewo 8,74 m

Ogółem startowało 22 dziewcząt.

III pchnięcie kulą dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych kula 4 kg


1.    Nazarewicz Klaudia 2000 ZSO Węgorzewo 9,63 m
2.    Jarzębek Magdalena 2000 ZS Lubawa 9,11 m
3.    Mendyk Izabela 2000 ZS Węgorzewo 8,59 m
4.    Wiśniewska Natalia 2000 ZS Lubawa

IV pchnięcie kulą chłopców szkół podstawowych


1.    Ewertowski Mateusz 2004 SP Byszwałd 9,55 m
2.    Sobczak Błażej 2004 SP Kurzętnik 8,56 m
3.    Żuchowski Daniel 2004 SP Byszwałd 8,45 m
4.    Poniewski Bartosz 2004 SP Mroczno 7,96 m
5.    Sokulski Kamil 2004 Bartoszyce 7,92 m
6.    Fafiński Paweł 2004 SP Złotowo 7,77 m

Ogółem startowało 14 zawodników.

V pchnięcie kulą chłopców szkół gimnazjalnych kula 5 kg


1.    Borkowski Jakub 2001 Gimnazjum Kazanice 15,31 m
2.    Żuchowski Kacper 2001 Gimnazjum Kazanice 10,95 m
3.    Czarnecki Miłosz 2001 Gimnazjum Stębark 10,17 m
4.    Pańczuk Michał 2001 Gimnazjum Wilczęta 9,78 m
5.    Snepetun Igor 2001 Gimnazjum Nowe Miasto Lub. 9,77 m
6.    Jaremiez Michał 2001 Gimnazjum Wilczęta 9,72 m

VI pchnięcie kulą chłopców szkół ponadgimnazjalnych:


1.    Jóźwiak Szymon 2000 ZS Węgorzewo 17,50 m
2.    Modrzewski Dominik 2000 ZS Lubawa 11,54 m
3.    Zawadzki Szymon 2000 ZS Lubawa 10,76 m

VII skok wzwyż dziewcząt szkół podstawowych:


1.    Antoszewska Maja 2004 SP 1 Nowe Miasto Lub 125 cm
2.    Bryl Martyna 2004 Bartoszyce 120 cm
3.    Strauss Oktawia 2005 SP 1 Nowe Miasto Lub 120 cm
4.    Miąskowska Aleksandra 2004 SP Mroczno 115 cm
5.    Winiarek Aleksandra 2005 SP7 Bartoszyce 115 cm
6.    Ługiewicz Alina 2005 SSP Tylice 115 cm

VIII skok wzwyż chłopców szkół podstawowych


1.    Kłosowski Kamil 2004 SP Kurzętnik 140 cm
2.    Szpanelewski Dawid 2004 SP 1 Nowe Miasto Lub. 140 cm
3.    Zdanowski Oliwier 2005 SP 1 Nowe Miasto Lub 135 cm
4.    Kopiczyński Wiktor 2004 SP2 Nowe Miasto Lub. 135 cm
5.    Mejka Kacper 2004 SP Tereszewo 130 cm
6.    Musiakowski Mateusz 2004 SP Tereszewo 130 cm

Ogółem startowało 17 zawodników.


IX skok wzwyż chłopców szkół gimnazjalnych


1.    Rudnik Kacper 2001 Gimnazjum Nowe Miasto Lub 190cm
2.    Lewandowski Jakub 2001 Nowe Miasto Lub. 170 cm
3.    Jaremicz Michał 2001 Gimnazjum Wilczęta 170 cm
4.    Rzymski Remigiusz 2001 Gimnazjum Kurzętnik 155 cm
5.    Zieliński Bartosz 2001 Gimnazjum Kurzętnik 150 cm
6.    Połomski Sebastian Gimnazjum Nowe Miasto Lub. 145 cm

Ogółem startowało 25 zawodników.


X skok wzwyż dziewcząt szkół gimnazjalnych


1.    Steć Patrycja 2001 Gimnazjum Wilczęta 155 cm
2.    Zielińska Agata 2003 Gimnazjum Nowe Miasto Lub. 150 cm
3.    Meler Julia 2001 Gimnazjum Nowe Miasto Lub. 135 cm
4.    Jędraszek Angelika 2001 Gimnazjum Nowe Miasto Lub. 135 cm
5.    Żorańska Patrycja 2001 Gimnazjum Mroczno 130 cm
6.    Kornacka Kinga 2003 Gimnazjum Grodziczno 130 cm

Ogółem startowało 16 zawodniczek.

XI skok wzwyż dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych:
1.    Nazarewicz Klaudia 2000 ZS Węgorzewo 2000 ZS Węgorzewo 155 cm

 

Stan na dzień 10 marca 2017

 • Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów
  KONTER Sp. z o.o.
  adres: ul. Sienkiewicza 19, 13-306 Kurzętnik
  kod rozpoznawczy stacji: NNM/011
  tel. 56 47 242 54
 • Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów
  F.H.U. SEDAN Krzysztof Teska
  adres: ul. Grunwaldzka 77c, 
  13-300 Nowe Miasto Lubawskie
  kod rozpoznawczy stacji: NNM/005
  tel: 56 474 38 24, fax: 56 474 38 25
 • Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów
  P.H.U. KARBOWSKI S.C. Krzysztof Karbowski
  adres: ul. Tysiąclecia  52, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
  siedziba przedsiębiorcy: 14-260 Lubawa, ul. Toruńska 4
  kod rozpoznawczy stacji: NNM/006
  tel: 56 472 50 10, 0-666 288 124
 • Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów
  Danuta Karczewska DANN-TRANS
  adres: ul. Jagiellońska 15B,  13-300 Nowe Miasto Lubawskie
  siedziba przedsiębiorcy: 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Jagiellońska 13
  kod rozpoznawczy stacji: NNM/009
  tel: 56 474 36 96

 

Sporządziła: Daniela Block

środa, 08 marzec 2017 14:33

VII Ekologiczny Jarmark Wielkanocny

O zbliżających się świętach wielkanocnych pamięta Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim, które przy udziale Urzędu Miasta zaprasza  09 kwietnia 2017 roku na  VII Ekologiczny Jarmark Wielkanocny, dzięki któremu, przybliży odwiedzającym tradycje i zwyczaje związane z tymi świętami.
Puszyste bazie w palemce, zielony bukszpan, zapach rzeżuchy i żółte żonkile zwiastują dni świąteczne w naszym kraju. I nie ma w naszej tradycji drugiego, tak bogatego w swoiste obrzędy, i tak bardzo obsypanego symboliką święta jak Wielkanoc. Przekazywane z pokolenia na pokolenie tradycje wielkanocne chronią nasze rodzime święta przed zapomnieniem i  powodują, że ciągle są to święta wielobarwne, religijne i w pewnym stopniu magiczne. Najbardziej popularne symbole wielkanocne to oczywiście palemka, zdobione jajka (pisanki i kraszanki), cukrowy baranek, zajączek i rzeżucha. W związku z tym, Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim zaprasza dzieci szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursach powiatowych: „Jajko Wielkanocne” oraz „Rodzinna ekologiczna Palma Wielkanocna”. Wyłonieni laureaci zostaną nagrodzeni podczas VII Ekologicznego Jarmarku Wielkanocnego, na którym Starosta Nowomiejski wręczy pamiątkowe dyplomy i nagrody.
Podczas Jarmarku odbędzie się kiermasz potraw tradycyjnych- wielkanocnych, żywności ekologicznej (oleje, miody, chleb, sery, wędliny) ozdoby wielkanocne i wiosenne, wyroby rękodzielnicze (ceramiczne, gliniane, w wikliny, z filcu, z papieru, decoupage, koronkowe) oraz wiele innych atrakcyjnych wyrobów wytworzonych przez lokalnych rękodzielników i pasjonatów. Wśród wystawców zostanie przeprowadzony konkurs na najładniejszą ozdobę wielkanocną.
Tradycją jarmarków nowomiejskich jest poczęstunek dla wystawców i odwiedzających. W tym roku Starosta Nowomiejski przygotowuje grill z białą kiełbasą w roli głównej.
I najmłodsi znajdą coś dla siebie. Wystawcy oferują w sprzedaży własnoręcznie szyte lalki, maskotki i inne zabawki. Starostwo Powiatowe zapewni dla milusińskich kącik malucha, w którym dzieci będą mogły ozdobić porcelanę, otrzymają baloniki w kształcie wielkanocnych zajączków oraz zostaną poczęstowane watą cukrową. Niewątpliwą atrakcją dla dzieci będzie żywa wielkanocna zagroda z osiołkiem, owieczkami i królikami.
Zajmujesz się rękodziełem? Chcesz pokazać swoje hobby? A może chcesz promować swoją działalność podczas jarmarku? Wypełnij i wyślij do nas kartę zgłoszenia wystawcy.

Załączniki:

Konkurs "JAJKO WIELKANOCNE"

KONKURS "RODZINNA EKOLOGICZNA PALMA WIELKANOCNA"

 

 

środa, 08 marzec 2017 09:38

IV Festyn Charytatywny

5 marca 2017 w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku odbył się IV Festyn Charytatywny. Zebrane podczas tej szlachetnej akcji środki przeznaczone zostaną na leczenie i rehabilitację uczniów- Joanny Jarzembowskiej,  Rafała Kłosowskiego i Kamila Najdrowskiego. Dyrektor Szkoły Mirosław Wodara przybliżył wszystkim zebranym sylwetki uczniów, dla których zorganizowany został festyn. Opowiedział również o zmaganiach z chorobami z jakimi przyszło się zmierzyć  Joannie, która uległa wypadkowi samochodowemu, Rafałowi cierpiącemu na dziecięce porażenie mózgowe oraz Kamilowi chorującemu na wrodzoną łamliwość kości. Na tych, którzy przybyli do szkoły czekało mnóstwo atrakcji. Od loterii, „Biegu Na Piątkę”, po kawiarenkę z pysznościami przygotowanymi przez uczniów oraz Koła Gospodyń Wiejskich z Nielbarka i Sugajenka. Odbyły się także liczne występy, m.in. zespołu „HIT”, grupy tanecznej Remimic Art University, Zespołu Wokalnego i solistów ze Studia Drems, dzieci z oddziału przedszkolnego ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim, chorującego na wrodzoną łamliwość kości  wokalisty z Chojnic- Dariusza Buczka, grupy „Supeł” z Zespołu Szkół w Mrocznie , pokazy kickboxingu , grupy cyrkowej ze Społecznej Szkoły Podstawowej w Tylicach, grupy tanecznej ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Brzoziu Lubawskim oraz występy młodzieży ze Szkoły im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku. Koordynatorką festynu była Małgorzata Hincman- Mróz, nauczycielka ZSZ w Kurzętniku. Podczas festynu udało się zebrać 9000 zł. Społeczność szkolna serdecznie dziękuje wszystkim, którzy włączyli się w akcję. Pamiętajmy, że „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.

Przemysław Majas

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie uprzejmie informuję, że od dnia 1 kwietnia 2017 roku rozpoczyna się nabór wniosków w ramach Modułu I. Wnioski będą przyjmowane w trybie ciągłym do dnia 30 sierpnia 2017 roku.   Realizator określa w 2017 roku dwa cykle rozpatrywania wniosków pozytywnie zweryfikowanych pod względem formalnym i merytorycznym:

 • I cykl – od 01.04.2017 r. do 30.06.2017 r.
 • II cykl – od 01.07.2017 r. do 30.08.2017 r.

Harmonogram działań decyzyjnych w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku:

 

01.03.2017

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2016/2017 (I cykl 2017)

30.03.2017

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie  w ramach roku szkolnego/akademickiego 2016/2017 (I cykl 2017)

28.04.2017

Termin zawarcia umowy sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (aneks)

01.09.2017

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2017/2018 (II cykl 2017)

10.10.2017

Termin zakończenia przyjmowania w 2017 roku wniosków w ramach programu (II cykl 2017)

 

Wnioski będą przyjmowane w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Grunwaldzka 3, pokój nr 4 w godzinach od 11:15 do 15:15 oraz za pośrednictwem poczty.
Osoba do kontaktu: Karolina Zaleś, nr tel. 56 474 31 96 w godz. 11:15 – 15:15.

28 lutego 2017 w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku, pod honorowym patronatem Starosty Nowomiejskiego, odbył się I Powiatowy Konkurs Savoir – Vivre  „Etykieta przy stole”, w którym wzięło udział 9 drużyn reprezentujących Zespoły Szkół w Bielicach, Bratianie, Jamielniku, Kurzętniku i Sampławie oraz Gimnazja z Brzozia i Nowego Miasta Lubawskiego. Podczas konkursu towarzyszyli nam również uczniowie ze Szkoły Zawodowej BBS w Wildenhausen z opiekunką Panią Christą Evers przebywający w Polsce na praktykach zawodowych w ramach programu Erasmus+. Ostatecznie I miejsce zajął Zespół Szkół w Sampławie, II miejsce Zespół Szkół w Bratianie a III miejsce na podium zdobyli uczniowie Gimnazjum im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim.
Młodzież zmagała się z trudnymi zasadami zachowania się przy stole rozwiązując test wiedzy i zadania praktyczne. Na koniec każda drużyna przedstawiła jury przygotowany przez siebie stół wielkanocny. Wszystkie zespoły wykazały się ogromną wiedzą i kreatywnością, dlatego też jury miało trudny orzech do zgryzienia.                          
Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni dzięki hojności sponsorów, wśród których znaleźli się:  Restauracja „TAWERNA KAPER” z Iławy, Restauracja "TIFFANY" i Restauracja "BASZTOWA" z Nowego Miasta Lubawskiego, Stowarzyszenie LGD Ziemia Lubawska, Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim oraz Rada Rodziców przy ZSZ  w Kurzętniku. Wszystkim serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie. Po rywalizacji znalazł się też czas na refleksje i rozmowy przy słodkiej niespodziance przygotowanej przez uczniów klasy II TŻiUG. Po dzisiejszym dniu jedno jest pewne… tak jak wspólnie ustaliliśmy - widzimy się za rok na drugiej edycji konkursu dalej zgłębiając zasady Savoir-Vivre, mając jednocześnie nadzieję, że będzie Nas jeszcze więcej.  
 

Tekst i zdjęcia ZSZ Kurzętnik

Strona 1 z 25