Krzysztof Andrzejczak

Krzysztof Andrzejczak

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) zwołuję XXXVI Sesję Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, która odbędzie się 27 lipca 2017 roku o godzinie 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim.
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie XXXVI Sesji Rady Powiatu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Powołanie Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Powiatu.
 6. Sprawozdanie z prac Zarządu.
 7. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/199/2016 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2017 – 2034 ze zmianami.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/200/2016 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2017 r. ze zmianami.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przystąpienia do realizacji projektu pt. „Stawiamy na lepsze jutro”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/209/2016 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego Nr 13 do 16, 18, 19, 20 w budynku administracyjno – biurowym przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Biskupiec z przeznaczeniem na realizację w roku 2017 zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bielice do drogi wojewódzkiej Nr 538”.
 13. Sprawy różne.
 14. Zakończenie obrad XXXVI Sesji Rady Powiatu.
Przed sesją o godz. 13.00 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
Kazimierz Wiśniewski

Informujemy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonych planów urządzenia lasu dla obrębów geodezyjnych na terenie gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie od dnia 11 lipca 2017 r. do dnia 9 września 2017 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego Nowe Miasto Lubawskie, ul. Rynek 1, pokój nr 12, w godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 – 15.00. Uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.
W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego planu urządzenia lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu do Starosty Nowomiejskiego. Złożone uwagi zostaną rozpoznane w drodze decyzji administracyjnych.

Informujemy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonych planów urządzenia lasu dla 12 obrębów geodezyjnych: Bratian, Chrośle, Gryźliny, Gwiździny, Jamielnik, Lekarty, Nawra, Nowy Dwór, Radomno, Skarlin i Tylice na terenie gminy Nowe Miasto Lubawskie od dnia 17 lipca 2017 r. do dnia 15 września 2017 r., w siedzibie Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie, ul. Podleśna 1, Referat Inwestycji i Rozwoju, pokój nr 1,
w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki i wtorki od godz. 7.00 – 16.00 , środy i czwartki od godz. 7.00 – 15.00, piątki od godz. 7.30 – 14.00.
Uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.
W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego planu urządzenia lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu do Starosty Nowomiejskiego.
Złożone uwagi zostaną rozpoznane w drodze decyzji administracyjnych. 

Porządek posiedzenia Komisji Budżetowej - 20 lipca 2017 r. o godz. 12.00 (mała sala narad, pok. nr 15)
 
1. Analiza sytuacji finansowej Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o.o. za I półrocze 2017 r.
2. Informacja na temat stanu zaawansowania prac związanych z inwestycjami:
- „Przebudowa i rozbudowa w ramach modernizacji istniejącego budynku Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim”
- „Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Pacółtowie” /ocena wniosków w Urzędzie Marszałkowskim/
3. Bieżące wykonanie inwestycji i remontów na drogach powiatowych.
4. Sprawy bieżące.
 
Przewodniczący Komisji
Zbigniew Ziejewski

Uprzejmie informuję, że 21 lipca 2017 r. o godz. 13.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przyrody Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad:
- powitanie gości,
- stwierdzenie quorum,
- przyjęcie porządku obrad.
2. Stan obsługi wniosków premiowych PROW 2014 – 2020 (Restrukturyzacja małych gospodarstw, Modernizacja, Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej) - temat przedstawi przedstawiciel Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Olsztynie.
3. Informacja na temat stanu obsługi spraw z kampanii 2016 oraz sprawy bieżące związane z działalnością Nowomiejskiego Biura Powiatowego ARiMR – temat przedstawi Kierownik Nowomiejskiego Biura Powiatowego ARiMR pan Marek Romanowski.
4. Sprawy bieżące związane z działalnością Wydziału Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim – temat przedstawi Naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa pan Krzysztof Puwalski.
5. Dyskusja.
6. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji
Adam Głowacki

30 czerwca 2017 w sali narad Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej    w Nowym Mieście Lubawskim odbyło się pod przewodnictwem Wice Starosty Nowomiejskiego, Katarzyny Trzaskalskiej posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku powiatu nowomiejskiego. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, przedstawiciele jednostek powiatowych oraz przedstawiciele Rad Gmin.
Zgodnie z porządkiem posiedzenia omówiono na podstawie informacji przedstawiciela Wydziału Środowiska i Rolnictwa opracowany i przyjęty do realizacji na ostatniej sesji Rady Powiatu Powiatowy Program Ochrony Środowiska na lata 2017 – 2022, określający podstawowe cele i zadania, jakie będą w  jego ramach realizowane. Podkreślono,  że w dużej części wynikają one z obowiązującego w tym zakresie prawa, jak również powiązań wynikających z innych dokumentów opracowanych w powiecie. Zauważono również, że z uwagi na czasokres obowiązywania Programu, jego realizacja może być modyfikowana z uwagi na zmiany ustawodawcze lub zmieniające się realia środowiskowe.
W dalszej części posiedzenia Komisja zajęła się omówieniem danych Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego  oraz Wydziału Kryminalnego za I półrocze tego roku, przedstawionych przez przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji. Niepokojącym zjawiskiem jest duża liczba interwencji Policji na skutek nadużywania alkoholu na terenie powiatu, również przez kierujących pojazdami. Bardzo często alkohol staje się też bezpośrednią przyczyną przemocy w środowisku rodzinnym lub w miejscach publicznych. Ujawniono za okres I półrocza 57 przypadków kierowania pojazdem po spożyciu alkoholu. Ujawniono też ok. 2600 wykroczeń w ruchu drogowym. Na 19 wypadków w tym okresie większość spowodowana została przez nadmierną prędkość. Niestety, jedna osoba poniosła śmierć. Odnotowano natomiast mniejszą w stosunku do analogicznych okresów lat ubiegłych liczbę przestępstw. Wśród nich ujawniono 17 przypadków narkomanii. Część z nich została ujawniona podczas kontroli pojazdów. Należy przy tym podkreślić, że Policjanci dysponują również narkotestami do eliminowania z ruchu drogowego kierowców będących pod wpływem narkotyków. Z danych przedstawionych przez Komendę Powiatową Policji wynika, że prowadziła też w tym okresie szereg działań prewencyjnych w szkołach powiatu. Wdrożona została również na terenie powiatu tzw. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, która każdorazowo jest propagowana podczas spotkań przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji z mieszkańcami powiatu. W związku z tym zgłoszono 175 przypadki, z których ok. 53% znalazło odzwierciedlenie w trakcie działań sprawdzających, prowadzonych przez policjantów.
Komisja zapoznała się również z obszarową oceną jakości wody przeznaczonej do spożycia na terenie naszego powiatu za rok ubiegły, przedstawioną przez Ewę Pielak, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Pobrano w tym zakresie 128 próbek wody, w tym 72 próbki w ramach monitoringu przeglądowego oraz 39 w związku z prowadzonym postępowaniem. Na ich podstawie stwierdzono w wodociągach  Nawra, Grodziczno oraz Nowe Miasto Lubawskie obecność bakterii z grupy Coli. Spowodowało to wyłączenie tych   ujęć z eksploatacji do czasu poprawy sytuacji. W  wodociągu w Szwarcenowie stwierdzono przekroczenie zawartości żelaza, zaś w wodociągu Nawra zawartości manganu. Woda z tych wodociągów była dopuszczona do spożycia warunkowo na okres 30 dni. Z chwilą poprawy sytuacji ograniczenia powyższe zostały wstrzymane.     
Przedstawiciele powiatowych służb, inspekcji i straży przedstawili Komisji swoje działania dotyczące tegorocznych wakacji. Poinformowali o przeprowadzonych kontrolach na terenie ośrodków wypoczynkowych w m. Ostaszewo („Hartek”) oraz m. Rynek. PPIS poinformował o turnusach organizowanych dla dzieci w ośrodku „Hartek” i oraz w bazie obozowej w Gaju. Poinformował również o zgłoszonych miejscach do kąpieli na terenie naszego powiatu. Są nimi Ośrodek Wypoczynkowy Partęczyny, Ostaszewo „Hartek”, Wawrowice (Stowarzyszenie Moja Wieś Wawrowice), Rynek (Ośrodek Wczasowy Perła) oraz Gaj „Baza ZHP”. Niewątpliwe mankamentem tych miejsc jest brak etatowych ratowników. Przed wakacjami oraz w trakcie będą też prowadzone przez te instytucje akcje profilaktyczne na rzecz bezpieczeństwa i porządku.
Na zakończenie posiedzenia Tadeusz Graszek, Radny Gminy Grodziczno zgłosił problem związany z zanieczyszczaniem środowiska poprzez nadmierne wylewanie gnojowicy na terenie miejscowości Grodziczno przez hodowców trzody chlewnej. Jak poinformowano, swoje działania w tym zakresie prowadzi Komenda Powiatowa Policji oraz WIOŚ. Zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem, wynikającym z ustawy o zachowaniu czystości i porządku w gminach, koordynatorem tych działań winien być właściwy miejscowo Urząd Gminy.


Sporządził: K. Grzonkowski
3.07.2017r.

piątek, 30 czerwiec 2017 13:41

XXXV Sesja Rady Powiatu

XXXV Sesja Rady Powiatu była okazją do podziękowania wyróżniającym się uczniom szkół średnich i ich nauczycielom. Zaproszeni zostali laureaci konkursów i olimpiad oraz ich opiekunowie. Przewodniczący Rady Kazimierz Wiśniewski, starosta Andrzej Ochlak oraz wicestarosta Katarzyna Trzaskalska wręczyli pamiątkowe statuetki i listy gratulacyjne dziękując za zaangażowanie i pracę. Uczniowie Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście - Adrian Olejnik i Karol Suszyński zdobyli nagrodę główną w konkursie na etiudę filmową inspirowaną postacią i twórczością Henryka Sienkiewicza. Adrian Olejnik otrzymał także wyróżnienie za grę aktorską. Uczniami opiekowały się Aleksandra Dreszler i Monika Gapińska. Laureatką Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia była Kornelia Fimiarz, nad którą opiekę sprawowała Paulina Orłowska. Paulina Strzyżewska zdobyła II miejsce, a Zuzanna Mierzyńska III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie "Bliżej Norwida" za plastyczną interpretację wiersza. Opiekunem uczennic był Tadeusz Banowski. Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku - Magdalena Różyńska zajęła III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Literackim. Opiekunem była Marzena Szczepańska. Wiktoria Czajkowska, Milena Kalinowska, Emilia Szczawińska i Łukasz Banek to zwycięzcy VIII Ogólnopolskiego Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży, nad którymi opiekę sprawowała Magdalena Kędziorska.
Na sesję przybył Jakub Wilk - zastępca dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. Omówił możliwości rozbudowy infrastruktury regionalnej sieci szerokopasmowej w województwie warmińsko – mazurskim. Samorząd województwa wybudował sieć szkieletową. Kolejny etap to budowa sieci docierającej do użytkownika końcowego tzw. „ostatniej mili”. Tematem dyskusji była także kwestia opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym.    

Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w dniu 20.07.2017 zatwierdził konkurs na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim oraz powierzył stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim pani Iwonie Krajewskiej na czas określony od dnia 01.09.2017 do dnia 31.08.2022.


Zmiana ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim

Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim ul. Rynek 1, 13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie informuj, że uchwałą nr 109/551/2017 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr 107/542/2017 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 08 czerwca 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim  został zmieniony pkt 3 ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim, który  otrzymuje brzmienie: „Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim” w terminie do dnia 10.07.2017 roku do godziny 12.00 pod adresem Starostwo Powiatowe, 13 - 300 Nowe Miasto  Lubawskie, ul. Rynek 1, pokój nr 16. W przypadku ofert kierowanych za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego, 13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Rynek 1 tj. do dnia 10.07.2017 roku do godz. 12.00.” 


Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim

ul. Rynek 1, 13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji  w Nowym Mieście Lubawskim


1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436).
2. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 60, poz. 373), oferty osób przystępujących  do konkursu powinny zawierać:
a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki,
b) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
c) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
– stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
– stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
– stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
d) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. c,
e) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
f) zaświadczenie lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
g) oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
h) oświadczenia, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
i) oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168 z późn. zm.),
j) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
k) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
l) oświadczenia, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1379, z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 poz. 1842, poz. 1365, z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
m) oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
n) oświadczenia, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora
3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim” w terminie do dnia 07.07.2017 roku do godziny 15.00 pod adresem Starostwo Powiatowe, 13 - 300 Nowe Miasto  Lubawskie, ul. Rynek 1, pokój nr 16. W przypadku ofert kierowanych za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego, 13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Rynek 1 tj. do dnia 07.07.2017 roku do godz. 15.00.    
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1, 13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

czwartek, 22 czerwiec 2017 14:26

XXXV Sesja Rady Powiatu

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) zwołuję XXXV Sesję Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, która odbędzie się 29 czerwca 2017 roku o godzinie 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XXXV Sesji Rady Powiatu.
 2. Wręczenie wyróżnień dla laureatów olimpiad i konkursów przedmiotowych oraz ich opiekunów.
 3. Stwierdzenie quorum.
 4. Powołanie Sekretarza obrad.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Powiatu.
 7. Sprawozdanie z prac Zarządu.
 8. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/199/2016 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2017 – 2034 ze zmianami.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/200/2016 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2017 r. ze zmianami.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu nowomiejskiego za I półrocze 2017r. oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.  
 12. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia drogi Nr 1242N Biskupiec – Krotoszyny kategorii drogi powiatowej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wydłużenia okresu realizacji oraz zwiększenia wartości projektu pozakonkursowego pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nowomiejskim (III)”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia „Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowomiejskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w najem powierzchni reklamowej na elewacji budynku administracyjno-biurowego przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego Nr 10 w budynku administracyjno-biurowym przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nowomiejski.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród.
 19. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 20. Sprawy różne.
 21. Zakończenie obrad XXXV Sesji Rady Powiatu.

Przed sesją o godz. 13.00 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Romuald Koszewski

środa, 21 czerwiec 2017 12:30

II Gala Sportu Szkolnego

20 czerwca 2017 r. w Sali Pawie Oczko w Tylicach odbyła się II Gala Sportu Szkolnego Powiatu Nowomiejskiego. Gospodarz Starosta Nowomiejski Andrzej Ochlak powitał zaproszonych gości wśród których byli między innymi: Dyrektor Departamentu Sportu Urzędu Marszałkowskiego Waldemar Buszan, Przewodniczący WM SZS Wacław Wasiela, Burmistrz i Wójtowie z gmin z powiatu nowomiejskiego, a przede wszystkim dzieci i młodzież wraz z rodzicami.  Po występach grup cyrkowych „Paka” i „Piccollo” oraz Laury i Katarzyny Truszczyńskich nastąpiło uroczyste ogłoszenie wyników osiągniętych przez uczniów oraz podsumowanie współzawodnictwa szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  w roku szkolnym 2016/2017. Wyróżnione osoby otrzymały statuetki i nagrody, które wręczał im Starosta Nowomiejski wraz z zaproszonymi gośćmi. 

Strona 1 z 30