Krzysztof Andrzejczak

Krzysztof Andrzejczak

piątek, 19 maj 2017 14:43

XXXIV Sesja Rady Powiatu

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) zwołuję XXXIV Sesję Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, która odbędzie się 25 maja 2017 roku o godzinie 13.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim.

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie XXXIV Sesji Rady Powiatu.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Powołanie Sekretarza obrad.
4.    Przyjęcie porządku obrad.
5.    Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Powiatu.
6.    Sprawozdanie z prac Zarządu.
7.    Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
8.    Informacja na temat realizacji remontów i inwestycji na drogach krajowych /obwodnica/ i wojewódzkich.
9.    Sprawozdanie z działalności Szpitala Powiatowego Sp. z o. o. w 2016 r. Aktualna sytuacja finansowa i organizacyjna.
10.    Przerwa
11.    Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2016 r.
a)    rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2016 r.
b)    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Zarząd Powiatu sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2016 r.
c)    rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2016 r.
d)    zapoznanie się z informacją o stanie mienia powiatu,
e)    odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu,
f)    zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
g)    podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu nowomiejskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 r.
h)    podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Nowomiejskiego.   
12.    Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/199/2016 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2017 – 2034 ze zmianami.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/200/2016 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2017 r. ze zmianami.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1254N Tuszewo-Truszczyny-Dębień na odcinku Zwiniarz – granica powiatu”.  
16.    Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej w formie darowizny nieruchomości gruntowych położonych w Gminie Biskupiec będących własnością Powiatu Nowomiejskiego.
17.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom dotowanym z budżetu Powiatu Nowomiejskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
18.    Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
19.    Sprawy różne.
20.    Zakończenie obrad XXXIV Sesji Rady Powiatu.


Przed sesją o godz. 12.00 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu
Kazimierz Wiśniewski

Na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umieszcza się ofertę złożoną przez Stowarzyszenie „Amazonki” w Nowym Mieście Lubawskim na rodzaj zadania publicznego pn. Aktywizacja niepełnosprawnych. Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w terminie 7 dni  tj. do 24 maja 2017 r. można zgłaszać uwagi dotyczące zamieszczonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać w formie pisemnej na adres Starostwo Powiatowe, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie lub w formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie umieszcza się ofertę złożoną przez Stowarzyszenie  Koło Gospodyń Wiejskich w Łąkorzu  na rodzaj zadania publicznego pn. Działalność  na rzecz osób w wieku emerytalnym. Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie w terminie 7 dni   tj. do 24 maja 2017 r. można zgłaszać uwagi dotyczące zamieszczonej oferty. Uwagi należy zgłaszać w formie pisemnej na adres Starostwo Powiatowe ul. Rynek 1,  13-300 Nowe Miasto Lubawskie lub w formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W Zespole Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku zainaugurowano projekt „Młodzi Wędkarze”. Projekt realizowany jest w ramach działań prewencyjnych przez Państwową Straż Rybacką w Olsztynie i obejmuje przede wszystkim zajęcia edukacyjne dla młodzieży szkolnej w wieku powyżej 14 lat. Ma na celu ułatwienie młodym osobom dostępu do uzyskania karty wędkarskiej, niezbędnej do uprawiania amatorskiego połowu ryb w wodach śródlądowych. Działania będą nakierowane szczególnie na tereny wiejskie, gdzie rzadko stowarzyszenia wędkarskie prowadzą szkółki ekologiczno-wędkarskie dla dzieci, brak jest możliwości uprawiania wędkarskiego sportu  wyczynowego, czy nawet zdobycia specjalistycznej wiedzy z zakresu ustawy o rybactwie, umożliwiającej zdobycie uprawnień do wędkowania. Wędkarstwo jest formą aktywnego spędzania wolnego czasu, dla uprawiania której szczególnie  dobre warunki występują w naszym województwie. Może ono kształtować wśród młodzieży podstawy zrozumienia i poszanowania przyrody, właściwe zachowania etyczne, umiejętność zdrowej rywalizacji, a poprzez uczestnictwo w stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych także budowanie świadomości obywatelskiej. Patronat Honorowy nad akcją sprawuje Wojewoda Warmińsko-Mazurski, zaś partnerami są: Polski Związek Wędkarski, Kuratorium Oświaty w Olsztynie oraz Starostwa Powiatowe, które są urzędami wydającymi karty wędkarskie. 16 maja 2017 r. Zespół Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku, który jako pierwszy w naszym powiecie przystąpił do projektu, zorganizował w jego ramach stosowne zajęcia dla młodzieży. Impreza, pomyślana jako skromne, robocze warsztaty za sprawą dyrektora szkoły: Pani Krystyny Wójcik-Wiśniewskiej oraz nauczyciela: Pana Jacka Rydla nabrała dużego rozmachu. Część oficjalną zaszczycił obecnością Pan Krzysztof Marek Nowacki – Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty. Udział wzięli ponadto: Pan Szczepan Worobiej – Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej w Olsztynie, Pani Katarzyna Trzaskalska – Wicestarosta Nowomiejski, Pan Józef Światkowski – Komendant Posterunku PSR w Nowym Mieście Lubawskim, Pan Adam Zapałowski – Prezes Rejonu PZW w Nowym Mieście Lubawskim oraz dyrektorzy placówek oświatowych w powiecie. Po akademii z częścią artystyczną, w tym odegraną przez dzieci scenką proekologiczną i prezentacją ciekawych, a mniej znanych gatunków ryb dorzecza Drwęcy, przeprowadzoną przez Krzysztofa Puwalskiego ze Starostwa Powiatowego, odbyły się zajęcia praktyczne. Strażnicy PSR i przedstawiciel PZW zapoznali chętną do wędkowania młodzież z zasadami połowu i ochrony ryb, podstawami etyki wędkarskiej i warunkami odpowiedniego zachowania się nad wodą. Po zakończonych warsztatach młodzież mogła spróbować zdać egzamin państwowy na kartę wędkarską. Wszyscy uczestnicy pozytywnie zaliczyli test i otrzymają upragnioną kartę wędkarską. Za wykazanie się szczególną wiedzą i zdobycie kompletu punków z niełatwego testu egzaminacyjnego nagrody w postaci wędek otrzymali od Starostwa: Agata Kozłowska, Marcin Jabłoński i Filip Jabłoński. Podobne zajęcia odbywać się będą w formule ciągłej również w innych szkołach. Pozwoli to na wypromowanie wśród młodzieży alternatywnych form spędzania wolnego czasu, opartych na aktywności i kontakcie z przyrodą, które skutecznie odciągają od bezczynności i frustracji, rodzącej zachowania patologiczne. Organizatorzy serdecznie zapraszają chętną młodzież do włączania się do akcji. Przypominają również o działającej przy Kole PZW w Nowym Mieście Lubawskim szkółce ekologiczno-wędkarskiej, która zapewnia możliwość nieodpłatnego uczestnictwa w atrakcyjnych zajęciach i imprezach sportowych.

Krzysztof Puwalski

W ramach Obchodów XIX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim już po raz kolejny zorganizowało konkurs dla młodzieży „Ośmiu Wspaniałych Powiatu Nowomiejskiego”, którego celem jest promowanie pozytywnych zachowań, działań, postaw młodzieży oraz upowszechnianie młodzieżowego wolontariatu. Do konkursu mogli być zgłaszani nastolatkowie w wieku 14-19 lat. Kapituła powołana przez Starostę Nowomiejskiego spotkała się 15 maja 2017 roku na przesłuchaniach kandydatów.  Jury przy ocenianiu kandydatów brało pod uwagę konsekwentną pomoc kolegom i koleżankom, osobom potrzebującym, podejmowanie działań prospołecznych i zachęcanie rówieśników do współpracy. Członkowie kapituły wysoko oceniali osoby, które reprezentują Powiat nowomiejski w konkursach, olimpiadach, natomiast najwyżej aktywne działanie w wolontariacie. Kapituła składająca się Wicestarosty Katarzyny Trzaskalskiej, Redaktora Gazety Nowomiejskiej Ryszarda S. Ulatowskiego, dr Andrzeja Koreckiego, Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Barbary Orłowskiej spośród wszystkich zgłoszonych kandydatur wyłoniło „Ośmiu Wspaniałych Powiatu Nowomiejskiego”, w tym jednego z największą ilością otrzymanych punktów. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi 11 czerwca 2017 r. w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku  podczas „Targów- Smaki Wakacji”.

 

STAROSTA NOWOMIEJSKI W Z Y W A DO ODBIORU RZECZY ZNALEZIONEJ
Działając w oparciu o art. 15 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.  o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015r. poz. 397) oraz art. 187 Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) w z y w a m  do odbioru rzeczy znalezionej:

  • Klucze z breloczkiem

Jednocześnie informuję, że:

W myśl art. 187  § 1. Rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania - w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jeżeli jednak rzecz została oddana staroście, znalazca staje się jej właścicielem, jeżeli rzecz odebrał w wyznaczonym przez starostę terminie.
§ 2. Rzecz znaleziona będąca zabytkiem lub materiałem archiwalnym po upływie terminu do jej odebrania przez osobę uprawnioną staje się własnością Skarbu Państwa. Inne rzeczy znalezione stają się własnością powiatu po upływie terminu do ich odbioru przez znalazcę.
§ 3. Z chwilą nabycia własności rzeczy przez znalazcę, powiat albo Skarb Państwa wygasają obciążające ją ograniczone prawa rzeczowe.
Rzecz znaleziona zostanie wydana pod warunkiem dokładnego określenia jej wyglądu, znaków szczególnych i podania cech świadczących, że przedmiot jest własnością danej osoby (dowód zakupu, numery seryjne, własne oznaczenia itp.).
Koszty przechowywania i sprzedaży rzeczy znalezionej oraz utrzymania jej w należytym stanie, a także koszty zawiadomień i poszukiwań ponosi uprawniony do odbioru. Rzecz znaleziona może być wydana po uiszczeniu przez uprawnionego wyżej wymienionych kosztów.
Do Biura Rzeczy Znalezionych można zgłaszać się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim.  

1) Promowanie zdrowego stylu życia :
- Polski Czerwony Krzyż - Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa - 1 700,00 zł
- Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalnych „Kładka”- Powiatowe Święto Jaja - Lipinki 2017 - 3 300,00 zł
2) Promowanie tradycji kulturowych
-  Fundacja Inicjatyw Krajobrazowych Wybudowanie – Ostatni przejazd drezyną. Warsztaty o starej linii kolejowej - 1 950,00 zł
-  Stowarzyszenie Klub Seniorów- Tradycja kulturowa w naszych rodzinach - 1 950,00 zł
- Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi Jamielnik - Na ludową nutę z wiankiem na głowie - 1 100,00 zł
3) Aktywizacja Niepełnosprawnych
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - VIII Turniej Badmintona Osób Niepełnosprawnych - 1 150,00 zł
4) Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Wycieczka turystyczno- krajoznawcza Zakopane i okolice - 4 000,00 zł
5) Prowadzenie konsultacji i terapii dzieci specjalnej troski oraz ich rodzin
- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski - Prowadzenie konsultacji i terapii dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin - 6 000, 00 zł
6) Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
- Nowomiejskie Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Błękitna Mila”- 9-dniowy wypoczynek nad polskim morzem dla wychowanków Domu Dziecka w Pacółtowie -  6 000,00 zł

Pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych
Jolanta Haska
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

9 maja 2017 w Leśniczówce Grabiny odbyła się X, jubileuszowa edycja konkursu „Las bez tajemnic”. Impreza adresowana jest do uczniów szkół podstawowych z terenu powiatów nowomiejskiego i brodnickiego. Organizatorem głównym jest Szkoła Podstawowa w Lipinkach, zaś partnerami: Lasy Państwowe, w szczególności Nadleśnictwo Brodnica, Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim, Starostwo Powiatowe w Brodnicy, Urząd Gminy w Biskupcu oraz lokalne koła Polskiego Związku Łowieckiego. Konkurs ten, rozgrywany na szczeblu powiatowym, zyskał już wielkie uznanie, czego dowodem jest liczba uczestniczących szkół, która była ograniczona możliwościami miejsca do 22, a zgłoszeń było znacznie więcej. Tegoroczne zmagania przebiegały pod hasłem ochrony wędrownych ptaków.
Od godz. 10.00 leśniczówka w Grabinach gościła uczestników na ścieżce przyrodniczo-leśnej, we wiacie Jarzębinka. Spotkanie było od początku wyjątkowe nie tylko za sprawą swojej okrągłej rocznicy, lecz również nietypowej dla tej pory roku aury. Mimo świeżej zieleni dookoła temperatura była raczej zimowa, a przez dużą część konkursu prószył śnieg. Uczestnicy jednak dzielni znieśli te niedogodności, wspomagani gorącą  herbatą.
Po oficjalnym przywitaniu gości przez gospodarza miejsca, Nadleśniczego Nadleśnictwa Brodnica Pana Henryka Kapustę przystąpiono do części konkursowej. Drużyny miały do wykonania niełatwe zadania: po pierwsze rozwiązanie dość trudnego testu wiedzy z zakresu leśnictwa, łowiectwa i ochrony przyrody, po drugie – wykonanie zadań wymagających wiedzy o wędrówkach ptaków. Następnie ocenie poddano wykonane wcześniej prezentacje multimedialne. Komisja konkursowa miała sporo pracy z oceną pracy uczniów, lecz wielką satysfakcję sprawiał prezentowany poziom wiedzy, który trzeba ocenić jako wyjątkowo wysoki. Takiego zasobu informacji o lesie, leśnictwie i przyrodzie mogłaby pozazdrościć większość naszego dorosłego społeczeństwa.
Tradycją tego konkursu jest jego luźna, piknikowa atmosfera. To chyba właśnie ona przyciąga do Grabin z roku na rok rosnącą liczbę szkół. Tym razem również organizatorzy nie zawiedli: był obfity poczęstunek: grochówka, potrawy z grilla i ogniska oraz oczywiście napoje i słodycze. O łowiecką atmosferę zadbali sygnaliści, którzy poprzez odtrąbienie dawali sygnały rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów imprezy. Odbył się pokaz broni myśliwskiej oraz wykład na temat psów używanych do polowania, oczywiście również z demonstracją. Zorganizowana została także wystawa wypchanych ptaków. Uczestnicy mogli ponadto spróbować sił w strzelaniu z wiatrówki.
Po podsumowaniu rezultatów zmagań ogłoszono następujące wyniki końcowe:
- I miejsce – Szkoła Podstawowa w Nieżywięciu,
- II miejsce – Szkoła Podstawowa w Lipinkach,
- III miejsce – Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Brodnicy.
Nastąpiła miła chwila wręczania nagród, hojnie ufundowanych przez sponsorów i jednostki wspierające akcję. Każdy otrzymał piękny upominek, były też nagrody dla szkół i drobne upominki dla sponsorów i osób wspierających.
Impreza przebiegła w niezwykle miłej i sympatycznej atmosferze i z pewnością jej kontynuacja w przyszłym roku przyciągnie jeszcze większą liczbę uczestników, którzy będą chcieli zaprezentować.

27 kwietnia 2017, podczas XXXIII Sesji Rady Powiatu, Kazimierz Wiśniewski, Andrzej Ochlak i Katarzyna Trzaskalska złożyli podziękowania za współpracę odchodzącej na emeryturę Bożenie Maciejewskiej. Pani Maciejewska od 1 września 2013 kierowała Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim.

Na Sesję zaproszono także tegorocznych absolwentów Zespołu Szkół im. C.K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim i Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku, zajmujących czołowe miejsca w olimpiadach i konkursach. Uczniowie oraz ich opiekunowie otrzymali pamiątkowe statuetki oraz listy gratulacyjne.

Wyróżnieni podczas Sesji uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół im. C.K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim:

Barbara Bączek - laureatka Ogólnopolskiego Konkursu "Wygraj Indeks" - matematyka, opiekun Anna Resicka,
Daria Golubska - laureatka Ogólnopolskiego Konkursu "Wygraj Indeks" - chemia, opiekun Alina Dziekońska,
Ewelina Rutkowska - laureatka Ogólnopolskiego Konkursu "Wygraj Indeks" - chemia, opiekun Alina Dziekońska,
Edward Klimek - III miejsce w Konkursie Wiedzy o regionie Warmińsko-Mazurskim, opiekun Bartłomiej Bartkowski,
Oliwia Mowińska - I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie "Bliżej Norwida" w kategorii poezji śpiewanej, opiekun Tadeusz Banowski,
Dominik Światkowski - I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie "Bliżej Norwida" w kategorii poezji śpiewanej, laureat etapu centralnego Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Społeczeństwie, opiekun Tadeusz Banowski,
Katarzyna Różycka - wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie "Bliżej Norwida" w kategorii poezji śpiewanej oraz XXXIII Festiwalu Piosenki Francuskiej, finalistka centralnego etapu Olimpiady Artystycznej - historia muzyki, opiekunowie Elżbieta Szcześniak, Lucyna Paczkowska, Tadeusz Banowski,
Anna Witos - wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie "Bliżej Norwida" w kategorii poezji śpiewanej, opiekun Elżbieta Szcześniak,
Natalia Kaszubska - wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie "Bliżej Norwida" w kategorii poezji śpiewanej oraz interpretacji plastycznej wiersza Cypriana Kamila Norwida, opiekunowie Elżbieta Szcześniak, Tadeusz Banowski,
Karolina Szymankiewicz - II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie "Bliżej Norwida" w kategorii interpretacji plastycznej wiersza Cypriana Kamila Norwida, laureatka centralnego etapu Olimpiady Artystycznej - historia sztuki, opiekun Tadeusz Banowski,
Patryk Pawłowski - laureat centralnego etapu Ogólnopolskiej Olimpiada Wiedzy Historycznej, II miejsce w województwie w Olimpiadzie losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego, opiekun Bartłomiej Bartkowski,
Dagmara Urbańska - nagroda Grand Prix w Ogólnopolskim konkursie "Literacki SMS - Poezja i Proza na 160 Znaków", nagroda ufundowana przez posła na Sejm RP Izabelę Leszczynę, opiekun Beata Zielińska.

Wyróżnieni podczas Sesji uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku:

Sebastian Dąbrowski, Przemysław Goliński - II miejsce w etapie wojewódzkim Warmińsko-Mazurskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego, opiekun Sydonia Zakrzewska,
Aleksandra Danielewska – I miejsce w VII Ogólnopolskim Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży, opiekun Magdalena Kędziorska,
Damian Marchlewski - II miejsce w VII Ogólnopolskim Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży, opiekun Magdalena Kędziorska,
Patryk Miąskowski - III miejsce w VII Ogólnopolskim Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży, opiekun Magdalena Kędziorska,
Piotr Różycki - wygrana w XV Międzynarodowym Konkursie Plastycznym "Darujmy Światu Pokój", opiekun Magdalena Kędziorska.

czwartek, 27 kwiecień 2017 19:12

Umowa na realizację projektu

Starosta Nowomiejski Andrzej Ochlak i Wicestarosta Katarzyna Trzaskalska oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin i Wicemarszałek Miron Sycz podpisali umowę finansową na realizację projektu "Centrum Edukacji Technicznej - specjalizacje dla potrzeb rynku pracy", którego realizatorem będzie Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku.

Strona 1 z 27